Resultaten i vår utvärdering stödjer både egenprovtagning som metod samt användningen av salivprov i kombination med alternativa provtagningspinnar.

De rekommenderade metoderna för provtagning av de övre luftvägarna, vid misstänkta fall av covid-19, återfinns i Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg. Nedanstående alternativ ska inte ses som en ersättning för dessa metoder, utan som ett komplement, som kan användas vid provtagning av personal inom sjukvård och omsorg samt i händelse av brist på ordinarie provtagningsmaterial.

Observera att i en bristsituation ska provtagningspinnar för nasofarynx prioriteras till provtagning av misstänkta fall inom vård och omsorg. Egenprovtagning för covid-19 ska endast utföras efter ordination från läkare.

Vid egenprovtagning rekommenderas att följande beaktas

  1. En kombination av prov rekommenderas för att uppnå en så hög känslighet som möjligt. I första hand prov från saliv, svalg och näsa.
  2. NPH-pinnar bör prioriteras för diagnostisk provtagning inom hälso- och sjukvården och omsorgen för misstänkta fall av covid-19.
  3. Gängse provtagningspinnar (flockade pinnar) rekommenderas framför bomullspinnar.
  4. Steril bomullspinne kan användas för egenprovtagning i svalg och näshåla (båda kaviteterna) men bör så som framgår under punkten 1 ovan kompletteras med ett salivprov för att uppnå tillfredsställande känslighet. Prov bör tas från både svalg och näshåla med en tydlig instruktion till den som genomför egenprovtagningen om att pinnen först ska skrapas mot svalg respektive näskavitetens vägg under minst 10–20 sekunder, därefter slammas under 15–20 sekunder i 1 ml buffert (PBS). Efter användning slängs pinnen. Pinnen ska inte ligga kvar i lösningen då virus riskerar att ansamlas i bomullsdelen och koncentrationen av virus i buffert sänks. Träpinnen kan också orsaka inhibition i påföljande PCR-analyser och därmed ge ett falskt negativt provresultat. Efter provtagning rekommenderas att saliv samt buffert, innehållande material från provtagning av svalg och näshåla, sparas kylt (4–8 ºC) i väntan på transport till laboratorium.

* Utvärdering av egenprovtagning som metod för påvisning av SARS-COV-2. Rapporten från Folkhälsomyndigheten kan begäras ut. Folkhälsomyndighetens ärende 01369-2020