Förebyggande arbete inom alkoholområdet

Lyssna

Målet med Sveriges alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Förebyggande arbete bidrar till målet genom att påverka tillgång och efterfrågan till alkohol. Det förebyggande arbetet kan också bidra till att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer.

Det finns likheter i det förebyggande arbetet oavsett om du arbetar med alkohol, narkotika, tobak och nikotin eller spel om pengar. Men arbetet måste också förhålla sig till att det finns skillnader i orsaker, användning och problem kopplade till de olika ANDTS-områdena.

På den här sidan hittar du information om förebyggande arbete inom alkoholområdet, och via länken här nedanför kan du läsa mer om det generella förebyggande arbetet för ANDTS:

Förebyggande arbete inom ANDTS

Begränsad tillgänglighet till alkohol förebygger skador

Den svenska alkoholpolitiken bygger på kunskapen om att tillgängligheten till alkohol är av betydelse för konsumtionen och omfattningen av de skador alkoholen kan orsaka. Därför är åtgärder som begränsar tillgängligheten till alkohol grundläggande i det förebyggande arbetet. En effektiv åtgärd för att begränsa tillgängligheten är att reglera priset på alkohol genom skatt på sprit, öl, vin och andra jästa drycker. Med skatt får vi ett högre pris på alkohol och det minskar både konsumtion och skador. De skador som kan minska till följd av högre pris är till exempel våldsrelaterade skador, dödlighet i motorfordonsolyckor och annan alkoholrelaterad dödlighet.

Andra åtgärder som används i Sverige för att begränsa tillgängligheten och därmed minska de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion är:

  • detaljhandelsmonopol på alkoholvaror starkare än 3,5 volymprocent
  • reglerade öppettider för serverings- och försäljningsställen
  • åldersgränser för inköp av alkohol
  • begränsad marknadsföring av alkoholprodukter
  • reglerad restaurang- och detaljhandelstäthet.

Förebyggande insatser behövs inom flera delar av samhället

Utöver åtgärder som begränsar tillgängligheten till alkohol finns det andra insatser som kan minska konsumtion och skador av alkohol, och minska antalet med tidig alkoholdebut bland barn och unga. Aktörer som bidrar genom andra typer av insatser är exempelvis nationella myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället. Här sker arbete på olika nivåer, bland annat genom kunskapsförmedling, alkoholförebyggande arbete inom mödrahälsovården, föräldrastöd, aktiviteter för barn i utsatta situationer, och förebyggande arbete inom skolan, exempelvis implementering av en alkoholpolicy.

Läs mer om olika aktörers arbete med folkhälsa här:

Vem gör vad inom folkhälsoområdet

Att alkohollagen efterlevs är viktigt för att åtgärderna ska fungera. Därför är kontroll av alkohollagen i både detaljhandel och servering viktiga förebyggande insatser. Folkhälsomyndigheten tar bland annat fram föreskrifter och allmänna råd enligt alkohollagen, erbjuder kunskapsprov och ansvarar för ett centralt register över serveringstillstånd.

Tillsynsvägledning för försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Trafiken är ytterligare en arena för förebyggande arbete mot alkoholrelaterade skador, genom exempelvis alkoholtest av fordonsförare. Folkhälsomyndigheten samordnar även arbetet med SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken.

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Viktigt att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer

I det förebyggande arbetet mot alkoholskador är det viktigt att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer. Det inkluderar arbete med attityder och normer kring alkoholkonsumtion i olika grupper. Andra faktorer som går att påverka är miljö, socioekonomi, ojämlik hälsa och andra samhällsstrukturer. Det handlar om hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de levnadsvanor och livsvillkor som är avgörande för befolkningens hälsa.

Barn och unga är särskilt sårbara för alkoholens effekter. Den svenska alkoholpolitiken har som mål att antalet barn och unga som debuterar tidigt med alkohol ska minska, samt att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol. Vi har tagit fram kunskap om risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn och unga vuxna i Sverige.

Risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol

Förebyggande arbete ger både hälsomässiga och ekonomiska vinster

Alkohol bidrar till negativa konsekvenser för den som dricker, närstående och samhället i stort. Det alkoholförebyggande arbetet bidrar därmed till hälsomässiga vinster. Att förebygga skador som orsakas av alkohol leder även till ekonomiska vinster genom att påverka kostnader kopplade till exempelvis hälso- och sjukvård, brott och produktionsbortfall.

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

Publikationer