Folkhälsomyndighetens har i uppdrag att sprida kunskap och stöd på nationell, regional och lokal nivå. Vi bidrar till att kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare har kunskap om hur ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkrat förebyggande arbete kan utföras.

Att hålla barn och unga borta från alkohol är ett viktigt mål i regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Det långsiktiga folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för alkoholrelaterade skador.

Alkohollinjen

Alkohollinjen.se är en stödlinje för dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Se filmen "Vad ska du dricka när du blir stor?"