andtuppföljning.se - för uppföljning inom ANDT-området

Är du nyfiken på statistik inom ANDT?

I Indikatorlabbet finns data för att stödja arbetet med kartläggning, uppföljning och analys av förändringar och trender inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Som stöd för dig när du använder statistikdatabasen Indikatorlabbet finns denna webbsida – andtuppföljning.se.

På andtuppföljning.se hittar du bland annat bakgrundsinformation Om Indikatorlabbet samt användarstöd i form av en instruktionsfilm och användarguide. Om du vill stödja andra att använda Indikatorlabbet finns det övningar och bildspel till hands. Du hittar även inspiration i hur andra har använt labbet i sitt uppföljningsarbete.

Indikatorlabbet

Statistikverktyg för uppföljning inom alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Gå till Indikatorlabbet

Indikatorlabbet och ANDT-strategin

Indikatorlabbets indikatorer är kopplade till ANDT-strategins mål för att du på ett samlat sätt ska kunna följa utvecklingen inom ANDT. ANDT- arbetet ska genomsyras av jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven samt skydd av barn och unga. Indikatorerna möjliggör uppföljning av jämställdhet och jämlikhet genom att data i möjligaste mån finns uppdelat på kön, ålder, geografisk nivå, utbildningsnivå och ekonomiska förhållanden.

På Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om ANDT-strategin.

På Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om ANDT-strategin.

Använd Indikatorlabbet

Steg-för-steg se hur du kan använda Indikatorlabbet för att studera en eller flera av indikatorerna i statistikverktyget.

Användarguide

Kunskapsstöd inom ANDT

När du genom Indikatorlabbet och egen data har fått en lägesbild av problematiken kan du i nästa steg ta del av myndighetens kunskapsstöd inom ANDT-området genom rapporter och faktablad.

Läs våra publikationer