Om Indikatorlabbet

Lyssna

Indikatorlabbet är ett webbaserat statistikverktyg där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar kan följas över tid genom ett stort antal indikatorer. Indikatorerna är kopplade till målen i ANDTS-strategin 2022-2025.

Indikatorlabbet är ett verktyg för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDTS och riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och organisationer.

Film om Indikatorlabbet

Filmen är gjord under strategiperioden 2016-2020 då ANDT-strategin inte inkluderade spel om pengar. Indikatorlabbet fungerar på samma sätt nu, men har uppdaterats enligt regeringens ANDTS-strategi för 2022-2025.

Indikatorlabbet i korthet

Vad är en indikator?

En indikator är ett mätinstrument eller statistiskt mått, som ska ge information om, mäta (indikera) faktiska nivåer eller förändringar. Indikatorer kan användas för att analysera och jämföra resultaten i olika befolkningsgrupper eller geografiska områden. De ska bygga på tillförlitliga och jämförbara uppgifter som behövs för att till exempel kunna utforma folkhälsostrategier, underlag för beslut och åtgärder, utformning och genomförande av politiken samt uppföljning och utvärdering.

Indikatorer kvantifierar och förenklar företeelser och kan användas i syfte att underlätta förståelsen av en komplex verklighet, men de speglar inte hela sanningen.

Genom tillgängliga tidsserier kan utvecklingen följas över tid och indikatorerna kan ge en antydan åt vilket håll utvecklingen går. För olika typer av beslut och frågor krävs olika typer av indikatorer, för att en indikator ska kunna tillämpas av användaren bör faktorer som begriplighet, relevans för området och målgruppen beaktas.

Indikatorerna beskriver utvecklingen över tid

En av de grundläggande idéerna med Indikatorlabbet är att utvecklingen ska följas över tid och indikatorer finns på nationell, regional och lokal nivå.

För att underlätta olika typer av jämförelser är många av indikatorerna uttryckta som relativa tal, till exempel procentandel eller antal per 10 000 invånare. I Indikatorlabbet kan du ladda ner olika typer av diagram och tabeller för att använda i ditt arbete.

Data till indikatorerna rapporteras från olika register och undersökningar hos ett antal myndigheter och organisationer. Uppgifterna kvalitetsgranskas i flera led innan de publiceras.