Atypiska mykobakterier – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med atypiska mykobakterier är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Annan benämning: Icke tuberkulösa mykobakterier.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Atypiska mykobakterier 2023

Atypiska mykobakterier togs upp som en "övrig anmälningspliktig sjukdom" enligt smittskyddslagen (SmL) 1989 då dessa infektioner blev allt vanligare på grund av hiv och var en av de opportuna infektioner som ingick i definitionen för aids. Då atypiska mykobakterier inte smittar mellan individer så har det aldrig varit någon smittspårningspliktig sjukdom. Sedan hiv blivit en behandlingsbar sjukdom är infektion med atypiska mykobakterier åter relativt ovanligt och ur smittskyddssynpunkt mindre intressant utan kopplingen till aids.

Socialstyrelsen och numera Folkhälsomyndigheten, kan föreskriva om undantag från huvudregeln, att allt ska anmälas från både laboratorier och av behandlande läkare. I Socialstyrelsens första utgåva 2008 av Falldefinitioner enligt smittskyddslagen uppges att endast laboratorieanmälan är aktuell för atypiska mykobakterier. Dock finns denna ändring inte med i någon föreskrift men praxis är sedan dess att någon klinisk anmälan inte behöver skickas. (Vid nästa uppdatering av föreskrift enligt smittskyddslagen ska detta tas upp.)

Sedan 2016 finns inget anmälningsformulär för klinisk anmälan av atypiska mykobakterier kvar i SmiNet.