Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2023

Lyssna

Under 2023 återgick antalet fall av många smittsamma sjukdomar till liknande nivåer som före pandemin. En ökning sågs dock för fall av invasiv sjukdom med grupp A-streptokocker, gonorré och TBE.

Även fallen av kikhosta ökade men var fortsatt lägre än före pandemin, medan hiv, hepatit B och hepatit C minskade jämfört med 2022. Spridningen av vintersäsongens luftvägsvirus var mindre intensiv under året jämfört med året innan.

Här är en årssammanfattning av de smittsamma sjukdomar som anmäldes under 2023. Detaljerade årsrapporter om varje sjukdom kommer att publiceras löpande på Folkhälsomyndighetens webbplats under våren 2024.

Ökning av fall av invasiv sjukdom med grupp A-streptokocker

Antalet fall av invasiv sjukdom med grupp A-streptokocker (iGAS) ökade under säsongen 2022–2023 och var det högsta antalet fall som noterats sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Under slutet av 2023 ökade antalet fall ytterligare och har fortsatt ligga på en ovanligt hög nivå under de första månaderna av 2024 (figur 1).

Det höga antalet fall av invasiv sjukdom tyder på en bakomliggande hög smittspridning av lindrigare grupp A-streptokockinfektioner i samhället, till exempel halsfluss, scharlakansfeber och hudsjukdomar som rosfeber och svinkoppor (impetigo). Orsaker till den stora smittspridningen är delvis oklara men beror sannolikt på ökade kontakter och lägre immunitet i befolkningen efter restriktionerna under pandemiåren. En samtidig hög förekomst av luftvägsinfektioner som covid-19, influensa och RS-virus kan också bidra till en ökning av iGAS eftersom samtidig infektion av virus och grupp A-streptokocker kan öka risken för invasiv sjukdom.

Figur 1. Antalet fall av invasiv sjukdom med grupp A-streptokocker per månad under säsongerna 2018–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.

En tidig och kraftig ökning av iGAS fall sågs i november 2023 och sedan december har fallen legat på en konstant hög nivå jämfört med tidigare säsonger.

Källa: Folkhälsomyndighetem.

Årets spridning av de vintersäsongsbetonade sjukdomarna

År 2023 inleddes med en avtagande smittspridning av luftvägssjukdomarna influensa, covid-19 och RS-virus efter en omfattande och samtidig spridning i slutet av 2022. Spridningen av influensa var dock utdragen under våren 2023 med flera allvarliga fall av influensa B bland ungdomar.

Från mitten av oktober 2023 ökade smittspridningen av covid-19 för att avta igen vid årsskiftet. Fortsatt var det omikronvarianter av viruset som cirkulerade, som är mer smittsamma än tidigare varianter. I slutet av november och början av december 2023 ökade smittspridningen av influensa och RS-virus, och nivåerna av influensa ökade till en medelhög topp under december. Första delen av RS-virussäsongen 2023–2024 var mindre intensiv än föregående två säsonger (figur 2).

Observera att data för RS-virus inte samlades in under perioden vecka 21–39 och därför inte visas i figur 2.

Figur 2. Antal rapporterade fall av influensa, RS-virus och covid-19 under 2023. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Under 2023 har antalet fall av covid-19, RS-virus samt influensa A och B varierat vecka till vecka. Högst antal syns i början och slutet av året.

Även calicivirus, som orsakar vinterkräksjukan, har ett säsongsmönster med högst smittspridning under vinterhalvåret. För calicivirus sågs i likhet med året innan en sen och utdragen topp under våren 2023, med ett förhållandevis stort antal rapporterade fall totalt. Smittspridningen ökade igen i slutet av november och början av december.

Fortsatt ökning av flera livsmedelsburna infektioner

Under 2023 ökade antalet fall av de livsmedelsburna infektionerna campylobacter, salmonella, shigella och yersinia jämfört med 2022. Ökningarna berodde delvis på att fler personer smittades utomlands. För cryptosporidium, ehec, hepatit A och listeria var antalet fall i stort sett oförändrat jämfört med 2022.

Sjukdomar som smittar mellan djur och människor

Antalet fall av den fästingburna sjukdomen TBE ökade under 2023 jämfört med 2022 och var det högsta antalet rapporterade fall hittills sedan sjukdomen blev anmälningspliktig. En fortsatt ökande trend ses för TBE med en större geografisk utbredning över Sverige. Ökningen är troligen ett resultat av att flera faktorer samspelar, såsom värddjur och klimat.

En ökning av antalet fall av harpest sågs under sommaren och hösten. Fler fall av papegojsjuka anmäldes under november och december jämfört med tidigare år men antalet fall minskade sedan till en låg nivå i början av 2024.

Sexuellt överförbara och blodburna infektioner

Antalet fall av gonorré fortsatte att öka under 2023. Den stigande trenden har pågått i flera år och sågs under 2023 speciellt bland kvinnor. Liknande ökningar har påvisats efter pandemin i flera europeiska länder. Antalet fall av syfilis var jämförbart med tidigare år medan antalet klamydiafall minskade något. Fallen av hiv, hepatit B och hepatit C minskade jämfört med 2022.

Endast ett tiotal fall av mpox rapporterades i Sverige under 2023 varav majoriteten smittats utomlands. Vaccin erbjöds till dem som bedömdes ha ökad risk för smitta. Utbrottet som pågick under 2022 deklarerades av WHO vara över under våren, även om sjukdomen fortsatte att spridas både i och utanför Europa.

Sjukdomar som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

De flesta sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn låg liksom tidigare år på stabilt låga nivåer. Under året rapporterades elva fall av mässling, enstaka fall av difteri, stelkramp, invasiv sjukdom med Haemophilus influenzae typ B och påssjuka, och inga fall av röda hund eller polio. Antalet fall av kikhosta ökade markant jämfört med 2022, dock rapporterades fortsatt färre fall än före pandemin. Sjukdomsfallen av invasiva pneumokocker bland barn under fem år ökade jämfört med året innan och orsakades huvudsakligen av serotyper som inte täcktes av det vaccin som använts inom vaccinationsprogrammet. Rotavirusinfektioner var fortsatt vanligast bland spädbarn, men en tredjedel av fallen inträffade bland vuxna.

Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier

Under 2023 ökade antalet rapporterade fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens för ESBL, ESBL-CARBA och MRSA jämfört med 2022, medan fallen av VRE och PNSP i stort sett var oförändrade. För ESBL-CARBA och PNSP var antalet fall högre än åren före pandemin (2017–2019) medan antalet fall för ESBL och MRSA var på en liknande nivå. Antal fall av VRE varierar kraftigt mellan åren beroende på antal och storlek på utbrott som förekommit inom sjukvården.

Fortsatt låga nivåer av sjukdomar med koppling till resor och migration

Sjukdomsfallen bland resenärer och personer som kommit till Sverige från länder med högre förekomst av bland annat giardia, malaria och tuberkulos låg på samma nivåer som 2022. Antalet fall av denguefeber ökade dock under 2023 jämfört med åren 2020–2022, troligen till följd av ökat resande efter pandemiåren samt pågående dengueutbrott i världen.

Folkhälsomyndighetens övervakning av smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten följer förekomsten av olika smittsamma sjukdomar för att tidigt kunna identifiera förändringar, och för att tillsammans med regionernas smittskyddsenheter och andra ansvariga myndigheter vidta åtgärder. Vi analyserar även hur sjukdomarna utvecklas på längre sikt och hur olika grupper drabbas samt följer upp de allmänna vaccinationsprogrammen.