Denna rapport är lägesrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin avseende bland annat fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata och möjliggör en referens till lokala laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med dem nationella.

Under säsongen juli 2014-juni 2015 rapporterades 565 fall av invasiv grupp A-streptokocksjukdom (iGAS). Det motsvarar 5,8 fall per 100 000 invånare och är en viss minskning från föregående säsong då antalet fall var 579 (6,0 per 100.000 invånare). Antalet fall har dock minskat avsevärt sedan säsongen 2012-2013 då 730 fall rapporterades (7,6 per 100. 000), vilket är det största antalet sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004.

Folkhälsomyndighetens typning visade att den stora ökningen 2012-2013 till stor del berodde på en ökning av en specifik typ, emm1, som orsakade 38 procent av de analyserade fallen. Andelen emm1-infektioner har nu minskat och återfanns hos 20 procent av de typade isolaten under säsongen 2014-2015.

Invasiva grupp A-streptokocker säsongsrapport 2014-2015