Brucellos är en zoonos, dvs. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Ett symtom på sjukdomen hos djur är abort (kastning). Hos människor är symtomen långdragna feberperioder, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Utan behandling kan infektionen övergå i en allvarligare sjukdomsbild med bland annat led- och skelettinfektioner, hjärtmuskelinflammation samt hjärnhinneinflammation. Människan smittas framför allt via direktkontakt med infekterade djur eller via opastöriserade mejeriprodukter, i första hand mjölk eller ost. Sjukdomen är också en frekvent laboratoriesmitta.

Utfall

2016 rapporterades 19 fall med brucellos. Under tidigare år har det rapporterats mellan 4 och 16 fall årligen (figur 1). Könsfördelningen var jämn med tio kvinnor och nio män smittade under 2016. Medianåldern var 35 år.

Figur 1. Antal fall av brucellos 2005–2016

Figur 1. Antal fall av brucellos 2005-2016.

Smittland

Under året rapporterades samtliga fall som smittade utomlands. Det vanligaste landet under 2016 var Irak.

Mikrobiologi

Totalt typades 14 fall mikrobiologiskt. Alla typade fallen tillhörde species Brucella melitensis.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Då ingen större förändring i antalet fall av brucellos är påvisat anses inga ytterligare åtgärder behövas.

Läs mer

Sjukdomsinformation om brucellos

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar