Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades tio fall av brucellos, vilket är jämförbart med den senaste tioårsperioden (figur 1). Ålders- och könsfördelning var jämförbar med tidigare år (medianålder 57 år, spridning 25–78 år, n=6 män). Två fall uppgavs ha smittats i Irak, två i Somalia, ett i Afghanistan, ett i Etiopien och för tre fall var smittland okänt. I fem fall angavs opastöriserade mjölkprodukter som trolig smittkälla, vilket också har varit den vanligaste rapporterade smittkällan för brucellos de senaste åren. Ett fall med okänd smittkälla hade med all sannolikhet smittats i Sverige.

Likt de senaste åren fastställdes arten till Brucella melitensis i samtliga fall. Ett isolat var resistent mot streptomycin. Övriga isolat var känsliga för de antibiotika som kan användas för behandling av brucellos.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av brucellos under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade brucellosfall per år 2012-2021. Antalet fall har varierat mellan 7 och 19 med en topp år 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer