Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2022–2023

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under calicivirussäsongen 2022–2023 (vecka 40, 2022 till vecka 20, 2023) analyserades 35 356 prover varav 5 241 var positiva för calicivirus. Andelen positiva prover denna säsong låg på 15 procent vilket är något lägre än föregående säsong, men på samma nivå som medelvärdet för de tre senaste säsongerna innan pandemin (2017–2018, 2018–2019 och 2019–2020, medel 15 procent) (tabell 1). Liksom tidigare säsonger utgjordes majoriteten (85 procent; n=4 429) av de positiva proverna av norovirus (GGI och GGII) och endast en mindre del utgjordes av sapovirus (tabell 1, figur 1). Av de positiva proverna av sapovirus (n=682) var störst andel provtagna barn under tio år (n=317, 46 procent; figur 2). Av totalt 5 241 fall utgjordes 53 procent av kvinnor. De fall som rapporterats till Folkhälsomyndighetens är primärt de som behövt uppsöka vård och därför rapporterades flest fall i åldersgrupperna yngre än fem år och äldre än 70 år eftersom de oftare riskerar att få allvarligare konsekvenser av en calicivirusinfektion. Toppen för säsongen, med flest antal rapporterade fall, inträffade vecka 15, 2023 (n=326). Vanligtvis brukar den infalla i månadsskiftet februari/mars men denna säsong, likt den föregående, inföll säsongstoppen senare än vanligt.

Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se antydde att spridningen i samhället låg på samma nivå jämfört med föregående säsong och enligt webbsökningarna startade spridningen i samhället vecka 49 (5–11 december 2022). Av det totala antalet sökningar som gjordes på webbplatsen under säsongen, utgjordes 0,14 procent av sökningar på vinterkräksjuka.

Säsongen 2022–2023 var till stor del jämförbar med föregående säsong (2021–2022) med ett högt antal rapporterade fall totalt, en sen och utdragen säsongstopp med förhållandevis många rapporterade fall sent i säsongen. De tre senaste säsongerna (under och efter pandemin 2020–2023) har inte bara skiljt sig sinsemellan utan också till stor del från säsongerna innan pandemin som var mer förutsägbara och stabila avseende spridningsmönster. Orsaken till att säsongerna efter pandemin varit kraftfullare bedöms vara att befolkningens kortvariga immunitet mot calicivirus minskat under en tid vilket medfört att fler är mottagliga för infektionen. En annan anledning till att denna säsong varit mer utdragen kan vara längre perioder med kallare temperaturer än normalt under våren vilket gynnat spridningen av viruset.

Tabell 1. Antalet analyserade prover och andelen positiva prover för calicivirus per säsong under säsongerna 2017–2023. (Fall som saknar information om genogrupp redovisas inte i tabellen).
Säsong Antal analyserade
prover
Antal positiva prover
(norovirus, sapovirus)
Andelen
positiva (%)
2017–2018 25 377 4244 (3 910, 334) 17
2018–2019 24 042 3 377 (3 011, 366) 14
2019–2020 23 982 3397 (3 133, 260) 14
2020–2021 15 640 376 (356, 20) 2
2021–2022 32 566 5920 (5 388, 532) 18
2022–2023 35 356 5 241 (4 429, 682) 15

Figur 1. Antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka per vecka och säsong från 2020–2021 till 2022–2023.

2020-2021 sågs ett lågt antal rapporterade fall, 2021-2022 sågs dubbla toppar och 2022-2023 rapporterades ett högt antal fall under våren.

Figur 2. Fördelning av antalet rapporterade fall per virustyp/genogrupp och åldersgrupp under säsongen 2022–2023.

Flest antal fall rapporterades i åldersgruppen 80 år och äldre och utgjordes framför allt av norovirus. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Under säsongen 2022–2023 gjordes totalt 4 905 507 sökningar på webbplatsen 1177.se (se figur 3). Av dessa var 0,14 procent på ordet vinterkräksjuka. Det statistiska gränsvärdet/tröskelvärdet som indikerar att säsongen startat passerades vecka 49, 2022.

Figur 3. Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" per vecka i förhållande till alla sökningar på 1177.se.

Signalen för det statistiska gränsvärdet passerades mellan vecka 48-50 2019-2023. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer