Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka - calicivirusinfektion 2023–2024

Under säsongen 2023–2024 rapporterades 5 709 fall av calicivirus motsvarande en incidens av 54 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning jämfört med säsongen 2022–2023 (49 fall per 100 000 invånare). Medianåldern bland de rapporterade fallen var 73 år (spridning 0–110 år) och 52 procent var kvinnor. Rapportering av calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering och baseras på de prover som är tagna i öppen- och slutenvården. Små barn och äldre riskerar allvarligare sjukdom vid calicivirusinfektion och flest fall har rapporterats i åldersgrupperna yngre än fem år och 70 år eller äldre (figur 1). Säsongen startade vid samma tidpunkt som föregående säsong och kännetecknades av en högre topp med fler fall än föregående säsong. Flest antal fall rapporterades vecka 8. De mest intensiva veckorna inträffade fyra veckor tidigare än föregående säsong (figur 2).

Totalt analyserades 38 148 prover för calicivirus. Andelen positiva prover var 15 procent vilket är på samma nivå som föregående säsong. Liksom tidigare säsonger utgjordes majoriteten (88 procent; n=5 025) av de positiva proverna av norovirus (GGI och GGII) och endast en mindre del utgjordes av sapovirus (8 procent; n=456) samt otypade (4 procent; n=231). Tre fall hade dubbelinfektion av både sapo- och norovirus. Drygt 70 procent av proverna av norovirus hade uppgift om genogrupp, av dessa var 88 procent GII, 12 procent GI och mindre än 1 procent GIV.

Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se antydde att spridningen i samhället låg på liknande nivå jämfört med föregående säsong och enligt webbsökningarna startade spridningen i samhället vecka 49 (4–10 december 2023) (figur 3).

Figur 1. Fördelning av antalet rapporterade fall per virustyp/genogrupp och åldersgrupp under säsongen 2023–2024.

Flest antal fall rapporterades i åldersgruppen 80 år och äldre och utgjordes framför allt av norovirus. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka per vecka och säsong från 2020–2021 till 2023–2024.

Under 2022-2023 rapporterades flest fall under våren och 2023-2024 flest fall vecka 8. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" per vecka i förhållande till alla sökningar på 1177.se.

Signalen för det statistiska gränsvärdet passerades mellan vecka 49 2023. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer