Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer löpande Calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2005–2006

Sammanfattning

Vid Folkhälsomyndigheten kartläggs norovirusinfektionerna i samhället med tre metoder:

  1. Alla laboratorier som bedriver diagnostik av norovirus deltar i en frivillig rapportering på veckobasis, vilken publiceras varje vecka på Folkhälsomyndighetens webbplats.
  2. Misstänkta utbrott av vinterkräksjuka inom vården rapporteras regelbundet av ett flertal vårdgivare. Dessutom rapporteras vatten- och livsmedelsburna utbrott via ordinarie utbrottsrapportering.
  3. Representativa utbrott karaktäriseras genom sekvensering av bakomliggande virusstammar.

I början av vintern 2005/2006 noterades en relativt låg norovirusaktivitet inom vården, vilket gav indikation om en lugnare utbrottssituation än den föregående besvärliga vinterkräksäsongen 2004–2005. Men istället kom en mycket sen ökning av antalet rapporterade fall i mars och en långsammare minskning än normalt under hela våren. Under sommaren rapporterades flera utbrott av vattenburen smitta i samband med bad i insjöar. Tidigare har endast två badvattenburna utbrott rapporterats i Sverige, 2003 samt 2004.

Tillsammans med ovanligt många utbrott av magsjuka efter förtäring av importerade frysta hallon, visade laboratorierapporteringen en mindre sensommartopp. En liknande sensommartopp förekom 2004 i samband med utbrott efter insjöbad, vilket också gav spår i rapporteringen. Redan i oktober 2006 började antalet rapporterade virusfynd att öka, och vid nyåret passerades maximiumsiffrorna från vintern 2004–2005.

Under 2006 anmäldes 31 livsmedelsburna utbrott, där norovirus misstänktes vara orsakande smittämne. Totalt rapporterades 663 personer ha infekterats i dessa utbrott. Flest rapporterade utbrott skedde i augusti, annars var de relativt jämnt spridda över året. Råa, importerade hallon misstänktes vara källan till 7 utbrott. Vid 2 utbrott orsakade av kinesiska hallon, kunde samma virusstam (G2.8) identifieras.

Slutrapport Calicivirus, 2005–2006 (PDF, 277 kB)