Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2020–2021

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under calicivirussäsongen 2020–2021 (vecka 40, 2020 till vecka 20, 2021) analyserades 15 640 prover varav 376 var positiva för calicivirus. Andelen positiva prover denna säsong minskade med 87 procent jämfört med medelvärdet för de tre senaste säsongerna (2 procent jämfört med 15 procent). Antalet provtagna som rapporterades minskade med 36 procent jämfört med föregående säsong (15 640 jämfört med 23 982). Liksom tidigare säsonger var majoriteten (95 procent; n=356) av de positiva proverna norovirus (GGI och GGII) och endast en mindre del var sapovirus (tabell 1, figur 1). Av totalt 376 antal fall utgjordes 50 procent av kvinnor och likt tidigare säsonger rapporterades flest fall av sapovirus bland barn under 10 år (n=10/20) (figur 2). De fall som syns i Folkhälsomyndighetens statistik är de som behövt uppsöka vård. Av denna anledning rapporteras alltid flest fall i åldersgrupperna yngre än fem år och äldre än 70 år.

Under perioden vecka 40, 2020 till vecka 20, 2021 översteg aldrig andelen sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177.se tröskelvärdet för epidemistart, vilket betyder att sjukdomssäsongen för vinterkräksjuka uteblev. Av det totala antalet sökningar som gjordes på webbplatsen utgjordes 0,02 procent (n=2410/10370118) av sökningar på vinterkräksjuka. Motsvarande siffra för de två föregående säsongerna var 0,17 procent (säsong 2019–2020) respektive 0,25 procent (säsong 2018–2019) (figur 3).

Under vintern och vårvintern rapporterades ett rekordlågt antal fall av vinterkräksjuka till Folkhälsomyndigheten och det sammantaget med den låga andelen sökningar på 1177.se visar att spridningen av vinterkräksjuka i samhället varit mycket låg under perioden vecka 40, 2020 till vecka 20, 2021.

Tabell 1. Antalet analyserade prover och andelen positiva prover för calicivirus per säsong.
Säsong Antal analyserade prover Antal positiva prover
(norovirus, sapovirus)
Andelen
positiva (%)
2017–2018 25 377 4 244 (3 910, 334) 17
2018–2019 24 042 3 377 (3 011, 366) 14
2019–2020 23 982 3 397 (3 133, 260) 14
2020–2021 15 640 376 (356, 20) 2

Figur 1. Antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka per vecka och säsong under 2020–2021, samt medelvärde för antalet fall under motsvarande perioder 2017–2020.

Diagram över fall av vinterkräksjuka per vecka. Topp vecka 10 och 11

Figur 2. Fördelning av antalet rapporterade fall av virustyp/genogrupp per åldersgrupp under säsongen 2020–2021.

Stapeldiagram över vinterkräksjuka efter ålder och typ. Norovirus GGII för små barn dominerar

Under (Figur 3) perioden vecka 40, 2020 till vecka 20, 2021 gjordes totalt 10 370 118 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 0,02 procent på ordet vinterkräksjuka. Det statistika gränsvärdet/tröskelvärdet passerades inte.

Figur 3. Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" per vecka i förhållande till alla sökningar på 1177.se.

Diagram över sökningar på vinterkräksjuka per vecka på 1177.

Läs mer