Covid-19 – sjukdomsstatistik

Lyssna

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Covid-19 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 881 853 fall av covid-19 motsvarande en incidens av 8 437 fall per 100 000 invånare. Medelåldern var 37 år och 50 procent av fallen var män, vilket är jämförbart med 2020.

År 2021 inleddes med en hög smittspridning som avtog under årets första veckor för att sedan öka igen och kulminera i början av april (figur 1). Sommarmånaderna kännetecknades av låg smittspridning med nivåer liknande de under sommaren 2020, för att sedan öka igen i slutet av året. Under våren var antalet fall högst i åldersgrupperna 10–59 år (figur 2). I slutet av året ökade antalet fall i alla åldersgrupper, men den största ökningen sågs bland 10–59 åringar.

Under de första veckorna av 2021 introducerades virusvarianten alfa (B.1.1.7) som i juni konkurrerades ut av deltavarianten (B.1.617.2). I slutet av året introducerades omikronvarianten (B.1.1.529) som orsakade en mycket hög smittspridning. Under 2021 fortsatte den storskaliga testningen, det vill säga testning av alla med symtom i samhället (figur 3), och minst 10 procent av de positiva proverna helgenomsekvenserades per vecka. Totalt sekvensades 176 997 prov under 2021 motsvarande cirka 20 procent av fallen.

Totalt rapporterades 3 926 intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 under 2021. Medelåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år och 68 procent var män. Under 2021 rapporterades 4 493 bekräftade fall med covid-19 som avlidna. Medelåldern för dödsfallen var 80 år och 57 procent var män. Antalet intensivvårdade patienter och avlidna minskade under årets andra halva (figur 4).

Vaccination mot covid-19 påbörjades vid årsskiftet 2020/2021. Vid slutet av 2021 hade 86 procent av befolkningen över 12 år fått minst en dos vaccin, 82 procent hade fått minst två doser och 31 procent av befolkningen över 18 år hade fått en tredje dos. Vaccination mot covid-19 är den främsta åtgärden för att undvika allvarlig sjukdom och död och är den största anledningen till att ökad smittspridning under 2021 inte avspeglades i antalet avlidna eller antalet intensivvårdade på samma sätt som innan vaccinationsinsatsen påbörjades. Detta förstärktes av att vaccineringen skedde enligt en prioritetsordning där de som hade störst behov av ett skydd mot covid-19 erbjöds vaccinet först. Parallellt med vaccinationsarbetet under 2021 vidtogs flera långtgående samhällsåtgärder anpassade utefter rådande smittläge för att minska smittspridningen av covid-19.

Figur 1. Antalet bekräftade fall av covid-19 per kön och månad år 2021.

Stapeldiagram som visar antalet fall av covid-19 per månad under 2021. Högst antal fall i mars och april, därefter lågt. En ny topp sågs i december. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av bekräftade fall av covid-19 per månad och åldersgrupp år 2021.

Linjediagram som visar incidens per åldersgrupp och månad under 2021. Högst incidens i åldersgruppen 10-19 år, 20-39 år och 40-59 år ses i april samt i december. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet provtagna individer för covid-19 samt andelen positiva individer per vecka år 2021. Vecka 44–46 riktades provtagningen mot prioriterade grupper och ovaccinerade personer.

Stapel och linjediagram som visar antalet provtagning individer samt andel positiva prov per vecka under 2021. Högst antal provtagna vecka 10 till 20 (cirka 350 000), samt vecka 49 till 52 (cirka 350 000). Högst andel positiva prover under vecka 52 med 19 procent. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Antalet nyinlagda intensivvårdade patienter samt avlidna med bekräftad covid-19 per månad år 2021. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos.

Stapeldiagram som visar antalet intensivvårdade och avlidna efter covid-19-diagnos per månad under 2021. Högst antal intensivvårdade och avlidna ses i januari till maj, som mest cirka 1 150 avlidna och knappt 1 000 intensivvårdade. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer