Covid-19 – sjukdomsstatistik

Lyssna

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Covid-19 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 1 344 255 fall av covid-19 motsvarande en incidens av 12 776 fall per 100 000 invånare. Året inleddes med en omfattande smittspridning som avtog under våren (figur 1). Den kraftiga minskningen av antalet rapporterade fall i början av året berodde framför allt på att provtagningsindikationen ändrades i februari från storskalig testning till att endast omfatta provtagning av personal inom hälso- och sjukvårds- och äldreomsorg samt patienter och omsorgstagare inom särskilt boende för äldre (SÄBO) och hemtjänst (figur 2). För att kunna följa pandemins utveckling över tid med olika provtagningsindikationer är andelen personer som testats positivt och fall bland SÄBO och hemtjänst viktiga mått. Andelen positiva varierade under året och var som högst i månadsskiftet januari och februari, följt av lägre andel under våren och ökningar både under sommaren och i slutet av året (figur 2). Ett liknande mönster sågs för antalet rapporterade fall på SÄBO och inom hemtjänst (där provtagningsindikationen inte ändrats), vilket speglar smittspridningen under året (figur 3).

Medelåldern bland samtliga fall var 39 år och 56 procent av fallen var kvinnor. Under januari och februari var incidensen högst i åldersgrupperna mellan 10 och 59 år men incidensen i dessa grupper minskade sedan kraftigt (figur 4), vilket till stor del kan förklaras av den förändrade provtagningsindikationen.

Virusvarianten omikron introducerades till Sverige i slutet av 2021 och under 2022 cirkulerade dess olika undergrupper i befolkningen. Omikronvarianterna orsakade periodvis omfattande smittspridning i samhället, då de har egenskaper som gör att de kan ge infektion även hos vaccinerade individer och individer som tidigare genomgått infektion. Vaccination eller tidigare genomgången infektion minskar fortsatt risken för allvarlig sjukdom även med omikronvarianterna. Risken att bli allvarligt sjuk är dessutom lägre vid infektion med omikronvarianten jämfört med tidigare virusvarianter, men på grund av den mycket omfattande smittspridningen var belastningen på sjukvården periodvis fortsatt hög under 2022.

Totalt rapporterades 1 648 intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 under 2022. Medelåldern för de intensivvårdade patienterna var 60 år och 61 procent var män. Den mildare omikronvarianten tillsammans med en hög vaccinationstäckning ledde till att färre bekräftade fall behövde intensivvård under 2022 jämfört med tidigare år, trots en omfattande smittspridning. Under 2022 rapporterades 7 020 avlidna bekräftade fall med covid-19. Medelåldern för dödsfallen var 82 år och 54 procent var män. På grund av att så många smittades av covid-19 under omikronperioden var det fler avlidna med covid-19 under 2022 jämfört med 2021. Statistik från Socialstyrelsen visar att en större andel av de avlidna bekräftade fallen hade en annan primär dödsorsak än covid-19 under 2022, jämfört med tidigare år. Antalet intensivvårdade patienter och antalet avlidna per vecka var högst i början och i slutet av året (figur 5). I slutet av 2022 var dödligheten totalt sett, oavsett dödsorsak, förhöjd i Sverige enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo. Detta bedöms till stor del bero på att det under perioden med överdödlighet var en samtidig hög smittspridning av covid-19, RS-virus och säsongsinfluensa.

I februari 2022 togs de flesta åtgärderna mot covid-19 bort. Rekommendationer som kvarstod var vaccination mot covid-19, att stanna hemma vid symtom som kan bero på covid-19 samt att vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. I april klassades covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men sjukdomen var fortsatt anmälningspliktig och smittspårningspliktig i vissa miljöer. Vaccination mot covid-19 fortsatte under 2022 med rekommendation om tre doser som grundvaccinering och ytterligare påfyllnadsdoser till alla 65 år och äldre samt yngre tillhörande medicinska riskgrupper.

Figur 1. Antalet bekräftade fall av covid-19 per kön och månad år 2022. Från vecka 6 ändrades provtagningsindikationen från storskalig provtagning till provtagning av prioriterade grupper.

Högst antal fall i början av året därefter en lägre nivå med ökning under sommaren och i slutet av året. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Från vecka 6 (Figur 6) ändrades provtagningsindikationen från storskalig provtagning till provtagning av prioriterade grupper.

Figur 2. Antalet provtagna individer för covid-19 samt andelen positiva individer per vecka år 2022.

Högst antal provtagna och andel positiva i början året, andelen positiva ökade igen under sommaren och i slutet av året. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet bekräftade fall av covid-19 bland omsorgstagare inom särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst per vecka under åren 2020–2022.

Antalet fall var högst i början och i slutet av året, med som högst drygt 3500 fall per vecka. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av bekräftade fall av covid-19 per månad och åldersgrupp år 2022. Från vecka 6 ändrades provtagningsindikationen från storskalig till provtagning av prioriterade grupper.

Högst antal fall per invånare i gruppen 20-39 år i början av året, därefter i gruppen 80 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Dödsfallen (Figur 5) har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos.

Figur 5. Antalet nyinlagda intensivvårdade patienter samt avlidna med bekräftad covid-19 per månad år 2022.

Högst antal avlidna och intensivvårdade sågs i början och i slutet av året. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer