Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Lyssna

Här är en årssammanfattning av de smittsamma sjukdomar som anmäldes under 2022. Detaljerade årsrapporter om varje sjukdom kommer att publiceras löpande på Folkhälsomyndighetens webbplats under våren 2023.

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Det totala antalet fall var dock fortsatt lägre för många sjukdomar jämfört med före pandemin. Under året spreds mpox i stora delar av världen och i maj rapporterades de första fallen i Sverige.

Utbrott av mpox (tidigare apkoppor)

Under 2022 spreds mpox (tidigare apkoppor) för första gången i större utsträckning utanför Afrika. Globalt rapporterades över 85 000 fall, varav 255 fall i Sverige. Smittan har främst spridits via sexuella kontakter, huvudsakligen bland män som har sex med män. Majoriteten av fallen i Sverige rapporterades under sommarmånaderna. Under sommaren smittades de flesta utomlands och under hösten skedde smittspridningen till största del i Sverige. I maj 2022 blev sjukdomen anmälningspliktig. Tillgången till vaccin var begränsad, och det vaccin som fanns gick i första hand till personer som exponerats för viruset eller hade en ökad risk för att utsättas för apkoppsvirus. Under året vaccinerades ungefär 2 800 personer i Sverige.

Fortsatt spridning av covid-19

År 2022 inleddes med en omfattande smittspridning av SARS-CoV-2 som avtog under våren. Under sommarmånaderna ökade åter smittspridningen, för att under hösten stabiliseras på en lägre nivå. I slutet av året ökade smittspridningen återigen och var vid årsskiftet mycket hög. De omikronvarianter av viruset som cirkulerade är mer smittsamma än tidigare varianter, men risken att bli allvarligt sjuk är lägre. Tillsammans med en hög vaccinationstäckning och att fler exponerats för sjukdomen bidrog detta till att färre personer intensivvårdades jämfört med tidigare pandemiår. Däremot rapporterades fler avlidna med covid-19 under 2022 än 2021, vilket sannolikt beror på hög smittspridning. Under årets första kvartal övergick den storskaliga breda testningen av allmänheten till prioriterad testning inom sjukvården och viss omsorgsverksamhet. Vaccinationerna mot covid-19 fortsatte under året med rekommendation om påfyllnadsdoser för vissa grupper.

Kraftig och tidig spridning av de vintersäsongsbetonade sjukdomarna

Smittspridningen av de vintersäsongsbetonade sjukdomarna influensa och RS-virus kännetecknades av tidiga kraftiga toppar under säsongerna 2021–2022 och 2022–2023. För RS-virus sågs en hög smittspridning tidigt under hösten 2021 och säsongen avslutades redan vecka 5 året efter. Även säsongen 2022–2023 inleddes tidigare än vanligt och toppen sågs i slutet av december 2022.

För influensa sågs två toppar av smitta under säsongen 2021–2022, med en spridning som fortsatte in på sommaren 2022. Den efterföljande säsongen inleddes med en kraftig ökning av influensa i december 2022 som nådde en första hög topp i slutet av månaden.

Även för calicivirus (som orsakar vinterkräksjuka) sågs två toppar av smitta under säsongen 2021–2022. Fler fall än vanligt rapporterades och spridningen av calicivirus i samhället var mycket omfattande. Säsongen 2022–2023 har hittills varit mildare än den förra.

Säsongen 2022–2023 kännetecknades av att influensa, RS-virus och covid-19 spreds samtidigt (se figur), vilket bidrog till en hög vårdbelastning. Folkhälsomyndigheten påminde därför om vikten av att vaccinera sig och stanna hemma vid luftvägssymtom. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom.

Figur. Antal fall av influensa, RS-virus och covid-19 mellan vecka 40 2022 och vecka 9 2023.

Antalet fall av influensa, RSV och covid-19 under vecka 40 2022 till och med vecka 9 2023. Toppen för influensa, RSV och covid-19 inföll samtidigt under veckorna 50-52 2022.

Ökning av invasiva grupp A-streptokocker

Antalet fall av invasiva grupp-A streptokocker säsongen 2021–2022 var färre än normalt och den topp som normalt ses under vårvintern uteblev. Säsongen 2022–2023 inleddes med en ökning till nivåer som liknar dem före pandemin.

Ökning av de flesta livmedelsburna infektioner

Under 2022 ökade antalet fall av de livsmedelsburna infektionerna campylobacter, salmonella, cryptosporidium, ehec och shigella jämfört med 2021. Ökningarna berodde till stor del på att fler personer smittades utomlands. För hepatit A och yersinia rapporterades färre fall än före pandemin (2019), medan antalet listeriafall i stort var oförändrat.

Sjukdomar som smittar mellan djur och människor

För den fästingburna sjukdomen TBE rapporterades färre fall under 2022 jämfört med 2021, men det var ändå fler än före 2021. Sett över flera år uppvisar TBE en ökande trend och förekommer allt längre västerut och norrut i landet. Den ökning av sorkfeberfall i norra Sverige som observerades i slutet av 2021 höll i sig en bit in i 2022, vilket resulterade i den högsta årsincidensen på över ett decennium. En bidragande orsak var en ökad population av skogssork.

Sexuellt överförbara och blodburna infektioner

För de sexuellt överförbara och blodburna infektionerna var utvecklingen varierande under 2022. Antalet fall av klamydia och gonorré har ökat medan antalet fall av syfilis var jämförbart med 2021. Antalet fall av hiv ökade under 2022, varav en stor del av ökningen återfinns bland personer som kom till Sverige på grund av kriget i Ukraina. Flertalet av fallen från Ukraina hade en känd hiv-diagnos med pågående antiviral behandling. Hepatit C-fallen var i stort sett lika många som under 2021 medan hepatit B ökade något, om än inte till prepandemisk nivå.

Sjukdomar som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

De flesta sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn låg liksom tidigare år på stabilt låga nivåer. Under året rapporterades fem fall av mässling, enstaka fall av difteri, stelkramp och påssjuka, och inga fall av röda hund eller polio. För kikhosta var situationen oförändrad jämfört med 2021 och sjukdomsförekomsten var fortsatt historiskt låg. Som tidigare år rapporterades enstaka fall av invasiva Haemophilus influenzae typ b, dock inga bland barn. Fallen av invasiva pneumokocker ökade jämfört med 2021, vilket var särskilt tydligt i slutet av 2022.

Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier närmar sig nivåerna före pandemin

Under 2022 ökade antalet infektioner som orsakas av anmälningspliktig antibiotikaresistens för ESBL, ESBL-CARBA, MRSA och PNSP, jämfört med 2021, medan fallen av VRE i stort var oförändrade. För ESBL-CARBA och PNSP var antalet fall högre än åren före pandemin (2017–2019) medan antalet fall för ESBL och MRSA var lägre.

Låga nivåer av sjukdomar med koppling till resor och migration

Liksom under tidigare pandemiår, var sjukdomsfallen bland resenärer och personer som kommit till Sverige från länder med högre förekomst av bland annat giardia, malaria och tuberkulos på låga nivåer. Fallen av denguefeber ökade dock, men inte till prepandemisk nivå. Ovanligt många fall av kolerainfektion (sju fall) rapporterades, dock utan sekundärspridning i Sverige. Antalet fall av reserelaterade sjukdomar i Sverige påverkas dels av den epidemiologiska situationen på resmålen, dels av antalet personer som reser till endemiska länder.

Folkhälsomyndighetens övervakning av smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten följer förekomsten av olika smittsamma sjukdomar för att tidigt kunna identifiera förändringar, och för att tillsammans med regionernas smittskyddsenheter och andra ansvariga myndigheter vidta åtgärder. Vi analyserar även hur sjukdomarna utvecklas på längre sikt och hur olika grupper drabbas samt följer upp de allmänna vaccinationsprogrammen.