Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2005

Totalt anmäldes 69 fall av cryptosporidiuminfektion. Detta är en ökning med 47 % från året innan, vilken kan förklaras med att 2005 var första hela året, som infektionen varit anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. 21 fall antogs ha smittats i Sverige. Det stora flertalet rapporterades från Stockholms län.

Av det stora antal Cryptosporidium species som finns beskrivna är Cryptosporidium parvum och C. hominis de vanligaste hos människa, men även andra species har rapporterats speciellt hos immunsupprimerade patienter. C. parvum förekommer både hos djur och människa (zoonotisk) medan C. hominis är strikt humanpatogen. Nu finns det möjlighet på SMI att vid cryptosporidiumutbrott utföra speciesidentifiering med PCR-RFLP.