Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2006

Under år 2006 anmäldes totalt 103 fall av cryptosporidium-infektion, vilket är en ökning från föregående år. Liksom år 2005 var närmare en tredjedel av dessa smittade i Sverige. En övervägande del av anmälningarna kom från Stockholm, vilket till stor del kan bero på att man där på vissa parasitlaboratorier screenar för Cryptosporidium i samtliga avföringsprov som undersöks med avseende på parasiter. Baserat på de två hela år, 2005 och 2006, som infektionen varit anmälningspliktig, verkar vuxna drabbas i större utsträckning än barn. Drygt hälften av de inhemska fallen rapporterades under september och oktober.

Av det stora antal Cryptosporidium species som finns beskrivna är C. parvum och C. hominis de vanligaste hos människa, men även andra species har rapporterats. C. parvum förekommer både hos djur och hos människa (zoonotisk) medan C. hominis är strikt human-patogen. Kunskapen om cryptosporidiuminfektion hos människa i Sverige har hittills varit mycket begränsad. Under 2006 initierades därför en studie för att kartlägga klinisk bild, smittvägar och speciesförekomst hos svenska patienter med cryptosporidiuminfektion. Under 2006 undersöktes drygt 50 patienter varav endast en var immunsupprimerad. Vidare framkom att inhemsk sporadisk smitta vanligen orsakas av C. parvum, samt att C. meleagridis (kalkonens Cryptosporidium) förekom hos 5 patienter som smittats i Sydostasien.