Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2009

Trend

Det totala antalet fall av cryptosporidiuminfektion har ökat årligen sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Under 2009 anmäldes 159 fall. Drygt en tredjedel (58 personer) smittades i Sverige.

Ålder och kön

Den högsta incidensen förelåg i åldern 1 till 4 år, hos såväl samtliga barn som hos dem som smittats i Sverige, medan man hos de inhemska fallen även kunde se fler sjuka personer i åldern 30–39 år. Liksom tidigare år anmäldes totalt sett en större andel kvinnor (57 %) än män, men för de inhemska fallen var förhållandet det motsatta.

Smittland och smittort

Av samtliga fall anmäldes 100 från Stockholms län. Även Jönköpings län hade en relativt hög incidens (15 fall). Denna koncentration av fall till vissa regioner kan bero på att endast vissa parasitlaboratorier screenar samtliga avföringsprov med parasitfrågeställning för Cryptosporidium.
De länder där flest resenärer smittades var Turkiet, Thailand, Indien och Spanien.

Smittväg

Vanligaste rapporterad smittkälla var mat och personkontakt. En del fall trodde sig ha smittats av djur som hästar, hundar och boskap.

Säsongsvariation

70 % av fallen anmäldes under det andra halvåret 2009, samma mönster gällde både för de inhemskt smittade och för samtliga fall.