Totalt anmäldes 69 fall av cryptosporidiuminfektion. Detta är en ökning med 47 % från året innan, vilken kan förklaras med att 2005 var första hela året, som infektionen varit anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. 21 fall antogs ha smittats i Sverige. Det stora flertalet rapporterades från Stockholms län.

Av det stora antal Cryptosporidium species som finns beskrivna är Cryptosporidium parvum och C. hominis de vanligaste hos människa, men även andra species har rapporterats speciellt hos immunsupprimerade patienter. C. parvum förekommer både hos djur och människa (zoonotisk) medan C. hominis är strikt humanpatogen. Nu finns det möjlighet på SMI att vid cryptosporidiumutbrott utföra speciesidentifiering med PCR-RFLP.