Den ökning av antalet fall med cryptosporidiuminfektion som observerats ända sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004 fortsatte under 2010 och nådde en exceptionell toppnivå på 392 fall (Figur 1). Detta berodde på det stora vattenburna utbrott som inträffade i Östersund de sista månaderna av året (se nedan).

cryptosporidiuminfektion

Figur 1. Anmälda fall med cryptosporidiuminfektion 2005–2010.

Ålder och kön

Incidensen av inhemska fall var under 2010 högst i åldern 20–40 år samt bland personer över 80 år. En större andel anmälda fall utgjordes av kvinnor (58 %) än av män.

Smittland och smittort

Drygt två tredjedelar av fallen (270 stycken) smittades i Sverige enligt anmälningarna. Under ett genomsnittligt år har tidigare utlandssmitta dominerat. Jämtlands län stod för 44 % av anmälningarna med Stockholms län som god tvåa med 23 %. Den stora andelen inhemska fall kan också förklaras av Östersundsutbrottet. Spridningen i landet speglade både årets utbrott och i vilka län avföringsprover undersöktes med avseende på Cryptosporidium. För fall smittade utomlands angavs Indien (10 fall), Thailand (8 fall) och Spanien (7 fall) som de vanligaste smittländerna.

Smittväg

Vanligaste rapporterad smittkälla under året var av förklarliga skäl vatten. 120 inhemska fall uppgavs ha smittats på detta sätt. För framför allt utlandssmittade personer var även mat en viktig smittkälla. Ett fåtal fall antogs ha smittats av andra sjuka personer, djur eller via sina yrken.

Säsongsvariation

Incidensen var låg hela året fram till oktober, då det skedde en dramatisk ökning (Figur 2). Detta berodde på utbrotten under årets tre sista månader.

cryptosporidiuminfektion

Figur 2. Säsongsfördelning av anmälda inhemska fall av cryptosporidiuminfektion 2010.

Utbrott

Under första hälften av oktober insjuknade 96 personer efter att ha deltagit i en tvådagarskonferens i Västerbotten. Provtagning av några sjuka personer visade att de infekterats av Cryptosporidium parvum. En kohortstudie utfördes bland samtliga konferensdeltagare och resultaten pekade ut första dagens middag som troligt smittotillfälle. Det gick inte att identifiera den specifika smittkällan, men misstankarna föll på någon av ingredienserna i örtgarnityren som serverades på köttet. Även runt 20 personer från Stockholm och Uppsala län som inte deltagit i konferensen eller besökt Västerbotten insjuknade och vid subtypning av parasiterna, visade det sig att de var infekterade med exakt samma parasitstam som förekom i konferensutbrottet. Det är oklart hur de olika klustren hängde ihop, men det är inte otroligt att de ätit ett livsmedel från ett gemensamt ursprung.

I mitten av oktober träffades omkring 30 personer på en födelsedagsfest i Örebro län. Efter omkring en vecka insjuknade runt hälften av deltagarna i cryptosporidiuminfektion orsakad av en annan subtyp av Cryptosporidium parvum än i ovanstående utbrott. En kohortstudie genomfördes som visade att sallad var den troliga smittkällan, men det gick inte att spåra varifrån salladen ursprungligen kom.

I slutet av november larmade smittskyddsenheten i Jämtland om att ovanligt många fall av cryptosporidiuminfektion hade anmälts från Östersund och att sjukfrånvaron på grund av magsjuka på många av stadens arbetsplatser var så hög som 10–20 %. Det massiva insjuknandet indikerade att utbrottet var orsakat av det kommunala vattnet. Detta bekräftades ett par dagar senare då Cryptosporidium påvisades i både råvatten från Storsjön och i utgående dricksvatten från vattenverket. Analys av parasiter från både patientprov och råvatten visade identiska subtyper av Cryptosporidium hominis. Trots att rekommendationer om kokning av dricksvattnet utfärdades snabbt insjuknade omkring 12 700 personer de kommande veckorna enligt ett frågeformulär som kommunen lagt ut på sin hemsida. 174 fall anmäldes till SMI, främst från Jämtlands län men även från 13 ytterligare län, där hemvändande besökare från Östersund sökte sjukvård, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Efter ett mycket omfattande utredningsarbete lyckades man visa att utbrottet berodde på att en avloppsledning kopplats direkt till dagvattnet som rann vidare ut i Storsjön. UV-rening installerades i vattenverket, vilket gjorde vattnet fritt från infektiösa parasiter och inga fler fall rapporterades därefter. Detta är det största vattenburna utbrott som inträffat i Sverige.

Metoder för smittspårning

Höstens olika utbrott av Cryptosporidium visar på behovet av att kunna utföra både artbestämning och subtypning av Cryptosporidium. Metoder för artbestämning har funnits på SMI sedan tidigare, medan metoder för subtypning etablerades under hösten. För en effektiv smittspårning är det av stor betydelse att snabbt få kännedom om art och subtyp, både vid mat- och vattenburna utbrott. Detta var mycket tydligt i Östersundsutbrottet, där fynd av en humanspecifik Cryptosporidium-variant snabbt kunde undanröja frågan om eventuell djursmitta, och smittspårningsarbetet kunde koncentreras på smitta från infekterade människor.