Bakgrund

Cryptosporidium är en parasit, en så kallad protozo, som kan överföras mellan djur och människor. Den utsöndras via avföring i form av oocystor och sprids framförallt via förorenade livsmedel eller vatten. Parasiten kan orsaka sjukdom med vattniga diarréer, buksmärtor och illamående. För personer med nedsatt immunförsvar kan sjukdomen bli mycket allvarlig.

Utfall

Under 2017 rapporterades 779 fall motsvarande 7,7 fall per 100 000 invånare. Detta är det högsta antalet fall som rapporterats sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004 (figur 1). Ökningen av antalet rapporterade fall över tid beror förmodligen framförallt på en kombination av ändrade analysmetoder, ökad provtagning och en ökad medvetenhet inom primärvården.

Figur 1. Incidensen (antal fall per 100 000 invånare) av fall med cryptosporidios smittade i Sverige, utomlands och totalt år 2008–2017. Den stora ökningen av personer smittade i Sverige 2010–2011 förklaras av två stora vattenburna utbrott i Östersund respektive Skellefteå.

Graf som visar incidensen av cryptosporidios 2008-2017

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2017 var medianåldern 34 år med en spridning mellan 0 och 87 år. Av fallen 2017 var 438 kvinnor (56 procent) och 341 män (44 procent).

Smittland

Under året rapporterades 457 fall smittade i Sverige och 303 smittade utomlands. För 19 fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades från Portugal, Spanien och Frankrike.

Geografisk fördelning i Sverige

Incidensen skiljer sig mellan olika landsting beroende på diagnostiska metoder och rutiner för när provtagning sker och vilka analyser som efterfrågas. Den högsta incidensen sågs i Halland och Östergötland där incidensen var 37 respektive 27 fall per 100 000 invånare. Under de senaste åren har laboratorier i flera län gått över till nyare metodik, vilket har resulterat i en ökning av incidensen i dessa län. Särskilt i Östergötlands och Uppsala län har incidensen ökat avsevärt under de senaste tre åren.

Säsongsvariation

Både av de som smittas i Sverige och utomlands rapporteras vanligen ett större antal under sommarmånaderna, särskilt i slutet av sommaren. Under 2017 kom säsongsökningen för de inhemskt smittade fallen lite senare än vanligt. De utlandssmittade följde dock normal säsongsvariation med flest fall under juli–september (figur 2).

Figur 2. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) som rapporterats smittade i Sverige respektive utomlands per månad 2017.

Graf som visar incidensen av cryptosporidios smittade i Sverige respektive utomlands

Utbrott

Inget utbrott av cryptosporidium har kommit till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2017.

Mikrobiologi

År 2017 utfördes artbestämning och subtypning på Folkhälsomyndigheten framförallt för fall smittade i Sverige.

Sammanfattande bedömning

Under 2017 rapporterades det högsta antalet fall sedan cryptosporidium blev en anmälningspliktig sjukdom 2004. Förbättrade diagnostiska metoder i fler län än tidigare samt framf��rallt en ökad medvetenhet samverkar till en generell ökning av incidensen i landet men mörkertalet är fortfarande stort och varierar i de olika länen. Skillnaderna mellan olika län beror till största del på att vissa län analyserar fler prover för cryptosporidium.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar