Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Denguefeber 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 58 fall av denguefeber, vilket är en minskning med 75 procent jämfört med 2019 (n=235; figur 1). Likt tidigare år sågs en jämn könsfördelning (53 procent kvinnor, 47 procent män). Medianåldern var 35 år (spridning 4–75 år) med flest fall i åldersgruppen 25–29 år (figur 2).

De fall av denguefeber som rapporteras i Sverige smittas uteslutande i endemiska länder. Antalet fall styrs av till vilka länder vi reser men även till viss del av smittspridningen på populära resmål. Minskningen av det totala antalet fall beror framför allt på mindre resande till Thailand vilket liksom föregående år var det vanligaste smittlandet år 2020.

Av fallen med känt smittland (n=49/58) rapporterades 65 procent smittade i Asien (n=32) och 20 procent i Afrika (n=10). Utöver Thailand (n=20) var de vanligaste smittländerna Kenya (n=5) och Indonesien (n=5), följt av Filippinerna (=4).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av denguefeber under åren 2011–2020.

Stapeldiagram över antal fall av denguefeber 2011-2020. En topp 2019 och kraftig minskning 2020.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av denguefeber per åldersgrupp och kön under 2020.

Stapeldiagram över ålders- och könsfördelning. Flest fall bland kvinnor 25-29 år.

Läs mer