Sjukdomsinformation om denguefeber

Lyssna

Denguefeber är en influensaliknande febersjukdom. Sjukdomen orsakas av ett virus som sprids via myggor och rapporteras från de flesta länder i tropikerna, såväl från Afrika och Asien som från Mellan- och Sydamerika. Sporadiska utbrott kan även förekomma i södra Europa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar denguefeber och hur sprids sjukdomen?

Denguefeber orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människan via myggor som tillhör släktet Aedes. Förutom människan kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa.

Varje år anmäls fall av denguefeber i Sverige, de flesta har smittats i Thailand. Längre vistelser i tropikerna ökar risken för smitta. Det reella antalet smittade är sannolikt större än de som anmäls då sjukdomsbilden inte behöver vara allvarlig och många hinner tillfriskna innan hemkomst.

Inkubationstiden är vanligen fem till tio dygn.

Sjukdomsstatistik denguefeber

Symtom och behandling

Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. En del får också huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärtor samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta också ett hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Ett fåtal drabbas dock av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Det kännetecknas av blödningar i många inre organ liksom från mag- och tarmkanalen och vilket kan leda till döden.

Det finns olika typer av viruset vilket gör att man kan insjukna flera gånger i denguefeber. Dessutom orsakar vissa virustyper mer allvarlig sjukdom än andra. Återinfektion med denguefeber av annan typ än den man infekterades av första gången anses utgöra en riskfaktor för att drabbas av svår sjukdom.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Sjukdomen diagnosticeras genom detektion av antikroppar mot smittämnet vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.
Information om diagnostik.

Förebyggande åtgärder

Det finns två godkända vacciner mot denguefeber, varav ett är tillgängligt i Sverige.
Läs mer om Vaccination mot denguefeber

Det går att minska risken myggöverförda smittor, genom att skydda sig mot myggstick.

  • Smörj in huden med myggmedel och sov under myggnät, helst impregnerat.
  • Sov i rum med fläkt eller luftkonditionering eftersom det i viss mån håller myggen borta.
  • Använd långärmade tröjor och långbyxor på kvällen, vilket är den tid på dygnet då många myggor är mest aktiva.

Aedes-myggorna är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott/Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

CDC: Dengue fever (cdc.gov)