Sjukdomsinformation om denguefeber

Lyssna

Denguefeber orsakas av ett virus som sprids via myggor. Sjukdomen har rapporterats från de flesta länder i tropikerna, såväl från Afrika och Asien som från Mellan- och Sydamerika. Sporadiska utbrott kan även förekomma i södra Europa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar denguefeber och hur sprids sjukdomen?

Denguefeber orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människor via myggor som tillhör släktet Aedes. Förutom människor kan sannolikt även vissa apor fungera som värddjur. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa.

Varje år anmäls fall av denguefeber i Sverige. De flesta har smittats i Thailand. Längre vistelser i tropikerna ökar risken för smitta. Det reella antalet smittade är sannolikt större än de som anmäls, eftersom sjukdomsbilden inte behöver vara allvarlig och många hinner tillfriskna innan hemkomsten.

Symtom och behandling

Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart en övergående feber. En del får också få huvudvärk, smärtor i rygg, muskler och leder samt kärlsprängda ögon. Efter några dagars sjukdom uppträder ofta hudutslag. I ett senare skede kan punktformiga hudblödningar ses på främst fotryggar och händer samt i armhålor. Ett fåtal drabbas dock av blödarfeber vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. Blödarfeber kännetecknas av blödningar i inre organ och kan leda till döden.

Det finns olika typer av denguevirus vilket gör att man kan insjukna flera gånger i denguefeber.

Specifik behandling saknas, vården inriktas i stället på att behandla patientens symtom.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är vanligen fem till tio dagar.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Denguefeber – sjukdomsstatistik

Sjukdomen diagnosticeras genom detektion av antikroppar mot smittämnet vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Denguevirus (IF) (Antikroppsbestämning)

Förebyggande åtgärder

Det finns två godkända vacciner mot denguefeber, varav ett är tillgängligt i Sverige.

Vaccination mot denguefeber

Det går att minska risken för myggöverförda smittor, genom att skydda sig mot myggstick:

  • Smörj in huden med myggmedel och sov under myggnät, helst impregnerat.
  • Sov i rum med fläkt eller luftkonditionering eftersom det i viss mån håller myggen borta.
  • Använd långärmade tröjor och långbyxor på kvällen, vilket är den tid på dygnet då många myggor är mest aktiva.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer