Denguefeber – sjukdomsstatistik

Lyssna

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Denguefeber 2017

Bakgrund

Denguefeber orsakas av ett virus tillhörande familjen flavivirus och som sprids via Aedes-myggor i tropiska och subtropiska områden. Sjukdomsyttringar är oftast influensaliknande med feber, muskelvärk eller generaliserad värk men det förekommer även en allvarligare sjukdomsform som kännetecknas av blödningar i huden och i inre organ, men detta drabbar framförallt barn som bor i endemiska områden.

De fall av denguefeber som rapporteras i Sverige härrör uteslutande från resenärer som besökt endemiska länder. Det finns inga förutsättningar för inhemsk spridning av denguefeber eftersom myggor av de arter som kan sprida sjukdomen inte finns här.

Utfall

Under 2017 anmäldes 106 fall av denguefeber vilket är hälften så många som under 2016 (figur 1). Antalet anmälda fall varierar från år till år vilket kan förklaras av resandefrekvens till och smittspridning i några av de vanligaste turistländerna.

Figur 1. Antal årligen rapporterade fall av denguefeber 2004–2017.

Graf som visar antalet fall a denguefeber i Sverige mellan 2004 och 2017. Antalet varierar kraftigt år från år.

Ålder och kön

Könsfördelningen har genom åren varit relativt jämn och under 2017 utgjorde kvinnor 51 procent (54 fall) av de anmälda fallen. Åldersfördelning av fallen framgår av figur 2.

Figur 2. Åldersfördelning av rapporterade fall av denguefeber 2017.

Graf som visar åldersfördelningen fallen med denguefeber. Flest fall i gruppen 50-59 år följt av 20-29 år

Smittland

För 104 av 106 rapporterade fall finns angivelse om sannolikt smittland. Av dessa hade 97 personer (93 procent) smittats i Asien där Thailand utgjorde det vanligaste smittlandet med 49 rapporterade fall följt av Sri Lanka (13 fall) och Indonesien (10 fall). Under de senaste tio åren har Thailand angetts som smittland i cirka hälften av det årliga antalet rapporterade fall (figur 3).

Figur 3. Procentuell fördelning mellan angivna smittländer för rapporterade fall av denguefeber under åren 2004–2017.

Graf över fördelning av smittland för denguefall. Thailand dominerar.

Utbrott

Under 2017 rapporterades ett stort utbrott från Sri Lanka omfattande cirka 180 000 fall vilket var tre gånger fler fall än året innan. Större utbrott rapporterades även från Elfenbenskusten och Burkina Faso i Västafrika.

Sammanfattande bedömning

Under 2017 sågs en minskning av antalet rapporterade fall av denguefeber jämfört med 2016. Resvanor bland resenärer från Sverige återspeglas i uppgivna smittland där Thailand sedan lång tid svarat för cirka hälften av alla fall samtidigt som antalet smittade under resa till Sri Lanka har ökat och där ett stort utbrott pågick under delar av 2017. Bland länder där denguefeber är endemiskt förekommande utgör Thailand det vanligaste resmålet bland svenska resenärer som även i allt större utsträckning reser till Sri Lanka.

Det är viktigt att ständigt informera resenärer till endemiska områden om risken att smittas med denguefeber och andra myggburna infektioner, hur man bäst skyddar sig mot myggbett samt om eventuella symtom som kan tyda på att man blivit smittad. Sjukvården bör inkludera denguefeber som en viktig differentialdiagnos jämte bland annat malaria och tyfoidfeber för resenärer som söker med febersjukdom efter resa till tropiska och subtropiska områden.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Denguefeber – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,63 7 / 4,39 0 / 0 0 / 0 2 / 1,26 1 / 0,64 2 / 1,30
Dalarna 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,70 3 / 1,04 1 / 0,35 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,36 0 / 0
Gotland 2 / 3,28 0 / 0 1 / 1,63 0 / 0 0 / 0 1 / 1,68 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 1 / 1,74 2 / 3,49
Gävleborg 3 / 1,05 3 / 1,05 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 6 / 2,09 3 / 1,05 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,35 2 / 0,71
Halland 5 / 1,45 2 / 0,58 2 / 0,58 0 / 0 1 / 0,30 7 / 2,10 2 / 0,61 4 / 1,23 7 / 2,19 4 / 1,27 4 / 1,29
Jämtland 1 / 0,75 1 / 0,75 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 2 / 1,53 2 / 1,54 0 / 0 4 / 3,11 2 / 1,57 2 / 1,58
Jönköping 1 / 0,27 5 / 1,36 2 / 0,54 0 / 0 0 / 0 4 / 1,10 1 / 0,28 4 / 1,12 4 / 1,13 3 / 0,86 4 / 1,16
Kalmar 3 / 1,22 1 / 0,41 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,41 2 / 0,81 0 / 0 5 / 2,05 2 / 0,83 6 / 2,52 3 / 1,27
Kronoberg 1 / 0,49 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 0 / 0 2 / 0,99 2 / 1,00 0 / 0 4 / 2,06 4 / 2,09 0 / 0
Norrbotten 1 / 0,40 2 / 0,80 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80 3 / 1,20 3 / 1,20 0 / 0 10 / 3,99 8 / 3,20 1 / 0,40
Skåne 24 / 1,69 13 / 0,91 7 / 0,49 1 / 0,07 8 / 0,58 20 / 1,45 4 / 0,29 14 / 1,04 38 / 2,87 19 / 1,46 13 / 1,01
Stockholm 61 / 2,48 84 / 3,42 21 / 0,86 5 / 0,21 25 / 1,05 100 / 4,21 52 / 2,22 47 / 2,04 82 / 3,61 59 / 2,64 51 / 2,32
Södermanland 0 / 0 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 2 / 0,67 8 / 2,69 6 / 2,04 2 / 0,69 6 / 2,08 2 / 0,70 1 / 0,36
Uppsala 8 / 1,98 5 / 1,24 3 / 0,75 0 / 0 3 / 0,77 10 / 2,61 3 / 0,80 7 / 1,90 7 / 1,94 5 / 1,41 4 / 1,15
Värmland 2 / 0,71 3 / 1,06 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,42 1 / 0,36 0 / 0 5 / 1,79 2 / 0,72 3 / 1,09
Västerbotten 1 / 0,36 3 / 1,08 3 / 1,09 0 / 0 1 / 0,37 3 / 1,10 1 / 0,37 0 / 0 10 / 3,76 7 / 2,66 3 / 1,14
Västernorrland 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,22 5 / 2,04 1 / 0,41 7 / 2,85 4 / 1,64 1 / 0,41
Västmanland 0 / 0 2 / 0,71 2 / 0,71 1 / 0,36 1 / 0,36 7 / 2,54 0 / 0 3 / 1,11 3 / 1,12 1 / 0,38 1 / 0,38
Västra Götaland 10 / 0,57 16 / 0,91 1 / 0,06 5 / 0,29 3 / 0,17 24 / 1,39 11 / 0,64 8 / 0,47 15 / 0,90 22 / 1,33 13 / 0,80
Örebro 1 / 0,32 2 / 0,65 1 / 0,32 0 / 0 1 / 0,33 8 / 2,62 3 / 0,99 3 / 1,00 4 / 1,36 1 / 0,34 4 / 1,39
Östergötland 1 / 0,21 5 / 1,06 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,64 11 / 2,36 6 / 1,30 6 / 1,31 10 / 2,21 6 / 1,35 5 / 1,13
Totalt 127 / 1,20 150 / 1,42 50 / 0,48 12 / 0,11 58 / 0,56 235 / 2,28 106 / 1,04 106 / 1,05 225 / 2,25 159 / 1,61 119 / 1,22