Utfall och trend

Under 2014 anmäldes 119 fall av denguefeber. Avgörande för hur många personer som insjuknar under ett år är vilka resmål som har varit populära, förändringar i mängden resenärer samt infektionsläget på resmålet och hur väl resenärer skyddar sig mot myggstick. Att antalet anmälda fall i Sverige har ökat sedan 2000-talets början beror troligtvis både på en förbättrad diagnostik, ett ökat resande samt en ökad förekomst i de länder där sjukdomen finns.

Ålder och kön

Könsfördelningen brukar vara relativt jämn och under 2014 var 53 % av de anmälda fallen män. Majoriteten av fallen var i åldern 20 till 50 år och liksom tidigare år var det mycket ovanligt att barn under 10 år insjuknade. Den ojämförligt högsta incidensen uppvisade åldersgruppen 20-29 år. Unga reser oftare som backpackers, lever enklare på sina resmål och är bortresta under längre perioder. Dessa faktorer ökar risken att bli stucken av infekterade myggor. Så att ökningen i antalet fall huvudsakligen skett band unga vuxna kan tala för att fler backpackers än tidigare varit i dengueendemiska områden, men ingen statistik finns för att svara på detta.

Smittland

Sammanlagt rapporterades 90 personer (76 %) ha smittats i Asien. Det vanligaste smittlandet var Thailand, med 44 % av fallen. I Syd-, Centralamerika och Karibien smittades 19 personer. Åtta personer angavs ha blivit smittad i Afrika, fem i Tanzania två i Kenya och en i Moçambique.

Säsongsvariation

Merparten av fallen rapporterades i början av året januari-mars och i december, vilket är den period då flest svenskar reser till endemiska områden.

Övrigt

Resenärer till endemiska områden bör informeras om risken att smittas med denguefeber, hur man bäst skyddar sig mot myggbett samt om eventuella symtom kan tyda på att man blivit smittad. Det bör poängteras att smittspridning till turister huvudsakligen sker i stadsmiljöer och att de potentiellt infektiösa myggorna är aktiva under dagen. Sjukvården bör inkludera denguefeber som en viktig differentialdiagnos för resenärer med feber som återvänder från endemiska områden. Det finns ingen risk att denguefeber etablerar sig i Sverige, eftersom myggor av de arter som kan sprida sjukdomen inte finns här.