Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 106 fall av denguefeber (figur 1) med en jämn könsfördelning (53 kvinnor, 53 män). Medianåldern var 44 år (spridning 7-76 år) med flest fall i åldersgruppen 50-59 år (figur 2). De fall av denguefeber som rapporteras i Sverige härrör uteslutande från resenärer som besökt endemiska länder. För 103 av 106 rapporterade fall finns angivelse om sannolikt smittland. Av dessa hade 97 personer (94 procent) smittats i Asien där Thailand utgjorde det vanligaste smittlandet följt av Indien, Bangladesh, Indonesien och Filippinerna. Sett ur ett globalt perspektiv har mer omfattande smittspridning under 2018 förekommit i bland annat Stillahavsregionen och ett flertal länder i Asien. Sydamerika har däremot rapporterat minskad smittspridning. Under hösten 2018 rapporterades från Spanien och Frankrike små kluster av fall där lokala Aedes-myggor möjliggjort smittspridning från resenärer som just besökt endemiska områden, händelser som även tidigare rapporterats.

Antalet fall av denguefeber som rapporterats under 2018 ligger kvar på samma nivå som 2017. Resvanor bland resenärer från Sverige återspeglas i rapportering av sannolikt smittland där Thailand under de senaste tio åren svarat för cirka hälften av alla fall (figur 3).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av denguefeber i Sverige under åren 2004–2018.

Graf över antalet fall av denguefeber i Sverige 2004-2008

Figur 2. Antalet rapporterade fall av denguefeber per åldersgrupp i Sverige under 2018.

Graf över antalet fall av denguefeber per åldersgrupp 2018

Figur 3. Procentuell fördelning mellan angivna smittländer för rapporterade fall av denguefeber i Sverige under åren 2004–2018.

Procentuell fördelning mellan smittländer för denguefall i Sverige 2004-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om denguefeber
Tabellsamling – årsrapporter 2018 
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Översikt om denguefeber från WHO
Information om denguefeber från ECDC