Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 235 fall av denguefeber (figur 1) med en jämn könsfördelning (49 % kvinnor, 51 % män). Medianåldern var 40 år (spridning 5-78 år) med flest fall i åldersgruppen 30-39 år (figur 2). De fall av denguefeber som rapporteras i Sverige härrör uteslutande från resenärer som besökt endemiska länder. Av de fall med smittland angivet (n=216/235) hade 93 procent smittats i Asien där Thailand, som liksom föregående år utgjorde det vanligaste smittlandet. Nytt för 2019 var att Vietnam var näst vanligaste smittlandet (n=20) följt av Indien och Indonesien. Sett ur ett globalt perspektiv har smittspridningen ökat under 2019. Flest fall har rapporterats från länder i Sydamerika. Under året har, små avgränsade kluster av fall rapporterats från Spanien och Frankrike där lokala Aedes-myggor möjliggjort inhemsk smittspridning från resenärer som just besökt endemiska områden.

Antalet fall av denguefeber som rapporterats under 2019 har mer än fördubblats jämfört med 2018. Den stora ökningen förklaras av ökat antal fall från Vietnam och framförallt Thailand där antalet inhemskt smittade varierar en hel del från år till år. Resvanor bland resenärer från Sverige återspeglas i rapportering av sannolikt smittland där Thailand under de senaste tio åren svarat för cirka hälften av alla fall.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av denguefeber i Sverige under åren 2010–2019.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av denguefeber per åldersgrupp i Sverige under 2019.

Figur 3. Procentuell fördelning mellan angivna smittländer för rapporterade fall av denguefeber i Sverige under åren 2010–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om denguefeber
Tabellsamling – årsrapporter 2019