Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 36 fall av Entamoeba histolytica-infektion vilket var i samma nivå som under 2020 (n=33 fall). Fallen har legat relativt stabilt sedan 2016 (figur 1).

Under 2021 rapporterades 14 fall som smittade i Sverige, 10 fall smittade utomlands och 12 fall med okänt smittland. Medianåldern bland fallen var 28 år och fler män (69 procent) än kvinnor anmäldes smittade. Inga utbrott i Sverige har rapporterats.

En ändring i smittskyddslagen samt av falldefinitionen 2004 har i kombination med förändrade diagnostiska metoder bidragit till den minskning av fall som ses mellan 2004 och 2016. Ändringarna innebar bland annat att den patogena och anmälningspliktiga arten Entamoeba histolytica kunde särskiljas från den ej anmälningspliktiga arten Entamoeba dispar.

Figur 1. Antalet fall av Entamoeba histolytica-infektion smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2005–2021.

Linjediagrammet visar att antalet fall som smittats utomlands har minskat mycket från 2005, från 300 fall per år till ca 150 mellan åren 2010-2014. Från 2016 ligger antalet fall på en stabil nivå på under 50 fall per år. Inhemskt smittade är få, ca 20 och under hela perioden. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer