Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Amöbainfektion/Entamoebainfektion 2017

Bakgrund

Infektion med entamoeba orsakas av parasiten Entamoeba histolytica. Man kan vara bärare av parasiten under lång tid utan några symtom, men den kan också orsaka varierande symtom såsom lindrig diarré, mer frekventa och blodiga diarréer. I sällsynta fall kan den spridas till andra organ, företrädesvis levern där varhärdar kan bildas. Parasiten sprids via vatten och livsmedel men även sexuell smitta förekommer. De flesta som insjuknar har smittats utomlands.

Utfall

Det totala antalet fall av entamoebainfektion 2017 var 46. Sedan 1998 ses en minskning av antalet utlandssmittade fall (figur 1). En trolig förklaring är förbättrade detektionsmetoder där Entamoeba histolytica kan särskiljas från Entamoeba dispar vilken inte är anmälningspliktig.

Figur 1. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) av entamoebainfektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt 1998–2017.

Graf som visar incidensen av entamoebainfektion 1998-2017

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianålder 40 år med spridning 6 till 88 år. Vanligen rapporteras fler män än kvinnor. År 2017 var 28 män (61 procent) och 17 kvinnor (37 procent). Uppgift om kön saknades för ett fall.

Smittland

Under 2017 rapporterades fem fall som smittade i Sverige, 36 fall som smittade utomlands och för fem fall saknades information om smittland. Under året rapporterades flest fall från Indien (11 fall) och Indonesien (5 fall). Sett över den senaste tioårsperioden har flest fall rapporterats från Somalia, Indien, Sverige och Irak.

Utbrott

Inga utbrott av entamoebainfektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2017.

Sammanfattande bedömning

Incidensen var i stort sett oförändrad under 2017 jämfört med 2016. En ökad medvetenhet på laboratorierna om att inte rapportera fall som endast mikroskoperats, en metod som inte särskiljer E. histolytica från E. dispar, samt införandet av PCR har bidragit till att färre fall rapporteras. Med tiden kommer detta att leda till att endast fall av E. histolytica rapporteras och att rapporteringen blir mer rättvisande.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om entamoebainfektion

Tabellsamling årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar