Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

2004 ändrades smittskyddslagen. Istället för amöbainfektion blev enbart Entamoeba histolytica en anmälningspliktig sjukdom. Entamoeba dispar är inte längre anmälningspliktig och skall således inte anmälas enligt smittskyddslagen.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2006

Under år 2006 rapporterades totalt 259 fall av Entamoeba histolytica. Med dagens rapporteringssystem kan dock ingen åtskillnad göras mellan E. histolytica (patogen) och Entamoeba dispar (apatogen). En minskning av det totala antalet rapporterade fall har skett med 14 % jämfört med år 2005.

En stor del av ovanstående anmälningar baseras på mikroskopisk påvisning av morfologiskt oskiljaktiga E. histolytica/E. dispar-cystor i feces. Metoder för species-differentiering saknas på de laboratorier där primärdiagnostiken bedrivs, vilket i sin tur medför en kraftig överrapportering av fall av E. histolytica. Den species-differentiering med PCR av morfologiskt diagnostiserade fall som utförts på SMI sedan april 2001 har nämligen konstant visat att mindre än 10 % av de diagnostiserade fallen är ”äkta” E. histolytica. År 2006 påvisades på SMI E. dispar-DNA i fecesprov från 105 patienter medan enbart 5 patienter hade E. histolytica-DNA i feces.

Avsaknaden av enkla metoder för differentiering av Entamoeba species är ett stort problem. De metoder som finns beskrivna idag har antingen för låg känslighet (ELISA-kit för antigendetektion) eller är för arbetskrävande (PCR) för att finnas uppsatta på varje laboratorium som utför diagnostik av intestinala parasiter. För species-differentiering med PCR bör prov skickas till SMI.

Amöbainfektion

Figur. PCR-differentiering av Entamoeba histolytica/E. dispar i feces vid SMI 2001–2006