Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2008

Under 2008 rapporterades 268 fall av Entamoeba histolytica. De flesta var sannolikt Entamoeba dispar då anmälan huvudsakligen baserar sig på mikroskopisk påvisning av morfologiskt oskiljaktiga E. histolytica och E. dispar-cystor i feces. Vid Smittskyddsinstitutet påvisades under 2008 E. histolytica-DNA i fecesprov från 8 patienter och E. dispar-DNA från 115 patienter; resultat som överensstämmer med föregående år. Dessutom påvisades E. histolytica DNA i abscess-material från ytterligare 4 patienter.

Avsaknaden av metoder för differentiering av Entamoeba species på de laboratorier som utför primärdiagnostik innebär en kraftig överrapportering av E. histolytica. Vi kan bara uppmana laboratorier som utför amöbadiagnostik att etablera en PCR-baserad metod för species-bestämning alternativt skicka in cystpositiva prov för differentiering vid Smittskyddsinstitutet.