Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 41 fall av Entamoeba histolytica-infektion. Av samtliga rapporterade fall var medianålder 40 år (spridning 4 till 85 år). Av de anmälda fallen utgjorde hälften kvinnor (21 kvinnor och 20 män). Under året rapporteras åtta fall ha smittats i Sverige, 30 fall smittade utomlands och för tre fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=9). Inga utbrott av Entamoeba histolytica-infektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2018.

Till skillnad från att alla amöbainfektioner skulle anmälas innebar ändringen i Smittskyddslagen 2004 att enbart E. histolytica i fortsättningen skulle vara anmälningspliktig. Ökad medvetenhet på laboratorierna om att endast rapportera fall av E. histolytica och förmågan att, med mer utvecklade laborativa metoder, kunna särskilja mellan olika amöba-arter har bidragit till att korrekt antal fall rapporteras. Anmälningsförfarandet innebär att det senaste årets siffror knappast är jämförbara med tidigare års.

Figur 1. Antal fall av Entamoeba histolytica-infektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt under åren 1998–2018. I totalen ingår fall från okänt smittland som inte visas separat i grafen.

Graf över antal fall av Entaemoeba-infektion under åren 1998-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om Entamoeba histolytica
Tabellsamling – årsrapporter 2018 
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)