Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 36 fall av Entamoeba histolytica – infektion. Av samtliga rapporterade fall var medianålder 36 år (spridning 2–70 år). Av de anmälda fallen utgjorde drygt hälften män (n=19). Under året rapporteras 6 fall ha smittats i Sverige, 22 fall smittade utomlands och för 8 fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=9). Inga utbrott av Entamoeba histolytica – infektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2019.

En ändring i Smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att alla rapporterade fall sedan 2004 uteslutande innefattar Entamoeba histolytica.

Figur 1. Antal fall av Entamoeba histolytica – infektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt under åren 1999–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om Entamoeba histolytica
Tabellsamling – årsrapporter 2019