Infektion med Entamoeba histolytica är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om inhemsk vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Infektion med Entamoeba histolytica är en smittspårningspliktig sjukdom.

En ändring i smittskyddslagen 2004 i kombination med mer specifika laborativa metoder har inneburit att allt fler av de rapporterade fallen sedan 2004 uteslutande innefattar den patogena arten Entamoeba histolytica.

Sjukdomsinformation

Entamoeba histolytica 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 33 fall av Entamoeba histolytica-infektion. Antalet fall har minskat kraftigt över tid (figur 1). Ålders- och könsfördelning var jämförbar med 2019 (medianålder 41 år, spridning 4–73 år, antalet kvinnor 17). Likt tidigare år rapporterades majoriteten smittade utomlands (23 fall) varav flest fall i Indien (6 fall) samt 6 fall i Sverige och 4 med okänt smittland. Inga utbrott av Entamoeba histolytica-infektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2020.

Figur 1. Antalet fall av Entamoeba histolytica-infektion som rapporterades smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2004–2020.

Linjediagram över antalet fall av Entamoeba histolytica-infektion 2004-2020. Kraftig nedgång under perioden.

Läs mer