Första juli ändrades Smittskyddslagen, så att istället för ”amöbainfektion” blev enbart infektion med Entamöba histolytica en anmälningspliktig sjukdom, således ej E. dispar. Ändringarna i anmälningsförfarandet innebär att det senaste årets siffror knappast är jämförbara med tidigare års.

Det stora flertalet (cirka tre fjärdedelar) av de inhemska anmälningarna kom från Stockholm. De flesta andra län anmälde inga eller endast enstaka fall.

De inhemska anmälningarna var relativt jämnt spridda över året, bortsett från december till februari då inga fall rapporterades. Som vanligt utgjorde männen en stor majoritet av de inhemska fallen. 2004 var denna del dock lägre (två tredjedelar) än föregående år. Ingen person över 50 år anmäldes.

Smittvägen för de inhemska fallen var oftast okänd (47 %), men på de kliniska anmälningar där den angavs var sexuell smitta vanligast. Vad gäller det totala antalet anmälda amöbafall var mat och vatten den dominerande smittvägen.