Infektion med amöba orsakas av en parasit. Man kan vara bärare av parasiten under lång tid utan några symtom, men den kan också orsaka varierande symtom såsom lindrig diarré, mer frekventa och blodiga diarréer. I sällsynta fall kan den spridas till andra organ, företrädesvis levern där varhärdar kan bildas. Parasiten sprids via vatten och livsmedel men även sexuell smitta förekommer. De flesta som insjuknar har smittats utomlands.

Utfall

Det totala antalet fall av amöbainfektion 2016 var 42. Sedan 1997 ses en minskning av antalet fall. En förklaring är förmodligen ändrade detektionsmetoder samt att antalet som smittats utomlands har minskat över tid (figur 1). Dock har uppgift saknats om smittland för runt en tredjedel av fallen under åren.

Parasiten indelas i två olika arter, E. histolytica och E. dispar. Det är bara E. histolytica, som är sjukdomsframkallande. Det är inte möjligt att skilja mellan cystor av E. histolytica och E. dispar vid mikroskopi. Trots detta har endast mikroskopiskt fynd av cystor använts som kriterium för anmälan vid flera kliniska laboratorier. Fall med E. dispar har alltså inkluderats i statistiken, vilket gjort den missvisande. De senaste åren har dock några kliniska laboratorier börjat använda en metod som endast diagnosticerar E. histolytica. En ökad medvetenhet på laboratorierna om att inte rapportera fall som endast mikroskoperats samt införandet av PCR bidrar därmed förmodligen till minskningen av antalet rapporterade fall.

Figur 1. Antalet fall av amöbainfektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt 1997–2016

Figur 1. Antalet fall av amöbainfektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt 1997–2016

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianålder 28 år med spridning 4 till 71 år. Vanligen rapporteras fler män än kvinnor. År 2016 var 20 män (48 procent) och 22 kvinnor (52 procent).

Smittland

Under 2016 rapporterades sex fall som smittade i Sverige, 31 fall som smittade utomlands och för fem fall saknades information om smittland. Under året rapporterades flest fall från Indien (elva fall), Syrien (tre fall) och Filippinerna (tre fall). Indien är ett vanligt smittland för amöbainfektion och även Somalia, men inga fall rapporterades från Somalia under 2016.

Utbrott

Inga utbrott av amöbainfektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2016.

Sammanfattande bedömning

Det lägsta antalet fall av amöbainfektion under de senaste 20 åren noterades 2016, vilket delvis var ett resultat av att antalet fall smittade utomlands minskat (figur 1). En ökad medvetenhet på laboratorierna om att inte rapportera fall som endast mikroskoperats samt införandet av PCR har även bidragit till att färre fall rapporteras. Med tiden kommer detta att leda till att endast fall av E. histolytica rapporteras och att rapporteringen blir mer rättvisande.

Läs mer

Sjukdomsinformation om amöbainfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Fördjupad information om mikrobiologi