Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 33 fall av Entamoeba histolytica-infektion. Antalet fall har minskat kraftigt över tid (figur 1). Ålders- och könsfördelning var jämförbar med 2019 (medianålder 41 år, spridning 4–73 år, antalet kvinnor 17). Likt tidigare år rapporterades majoriteten smittade utomlands (23 fall) varav flest fall i Indien (6 fall) samt 6 fall i Sverige och 4 med okänt smittland. Inga utbrott av Entamoeba histolytica-infektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2020.

Figur 1. Antalet fall av Entamoeba histolytica-infektion som rapporterades smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2004–2020.

Linjediagram över antalet fall av Entamoeba histolytica-infektion 2004-2020. Kraftig nedgång under perioden.

Läs mer