Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Invasiv infektion av Haemophilus influenzae 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 anmäldes 89 fall av invasiv infektion av Haemophilus influenzae (Hi) vilket motsvarar en incidens på 0,86 fall per 100 000 invånare. Incidensen av invasiv infektion av Hi mer än halverades 2020 jämfört med tidsperioden 2011–2019 då incidensen legat på i genomsnitt 2,1 fall per 100 000 invånare (Figur 1).

Ålders- och könsfördelning bland fallen var jämförbar med tidigare år. Medianåldern bland samtliga fall var 74 år och 52 procent var kvinnor. Endast ett fall rapporterades bland barn under 5 år. Barnet som hade drabbats av infektion orsakad av Hi typ b var vaccinerat.

Figur 1. Incidensen av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av Hi-infektion per åldersgrupp. Över 85 år dominerar. Kraftignedgång 2020.

Läs mer