Hib i Sverige

Hib var den vanligaste orsaken till meningit och struplocksinfektion hos barn innan den allmänna vaccinationen mot Hib infördes 1993. Då insjuknade årligen flera hundra barn under fem år i invasiva Hib-infektioner i Sverige med i vissa fall dödlig utgång. Många barn som drabbades av meningit fick bestående men såsom nedsatt hörsel eller epilepsi. Numera är allvarliga sjukdomar orsakade av Hib ytterst sällsynta.

Hib i världen

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att år 2000 orsakade Hib över 8 miljoner fall av allvarlig sjukdom och 371 000 dödsfall bland barn under fem år. Det var innan många låginkomstländer infört Hib-vaccination i vaccinationsprogram. År 2019 har 98 procent av världens länder infört Hib-vaccination i vaccinationsprogram.

Vaccin

Vaccin mot Hib finns som separat vaccin och i följande kombinationsvaccin:

  • Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

3 månader + 5 månader + 12 månader

Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Barn under ett års ålder bör erhålla tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med två månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra. Från 1 års ålder vaccineras barn med en dos.

Kompletterande vaccination mot Hib ska erbjudas barn upp till 6 års ålder.

Vem ska inte vaccineras?

Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Skyddseffekt

Stora studier har visat att Hib-vaccin har en skyddseffekt på 90–100 procent hos spädbarn. En snabb minskning av invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av Hib har rapporterats i samtliga länder där vaccination har införts. Det är dessutom visat att Hib-vaccination minskar förekomsten av bakteriebärarskap i de övre luftvägarna, vilket minskar smittspridningen.

Biverkningar

Ett par procent av de vaccinerade får övergående lokala reaktioner, dvs. svullnad och rodnad eller ömhet på injektionsstället. Måttlig feber förekommer i låg utsträckning.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Läs mer på andra webbplatser