Vaccination mot haemophilus influenzae typ b

Lyssna

Haemophilus influenzae typ b (Hib) är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåle-, öron- och lunginflammation. Den kan också ge upphov till allvarliga invasiva infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis), särskilt hos barn under fem år. Bakterien kan även ge olika typer av svåra infektioner såsom struplocksinflammation (epiglottit) och ledinfektion.

Hib i Sverige

Hib var den vanligaste orsaken till meningit och struplocksinfektion hos barn innan den allmänna vaccinationen mot Hib infördes 1993. Då insjuknade årligen flera hundra barn under fem år i invasiva Hib-infektioner i Sverige med i vissa fall dödlig utgång. Många barn som drabbades av meningit fick bestående men såsom nedsatt hörsel eller epilepsi. Numera är allvarliga sjukdomar orsakade av Hib ytterst sällsynta.

Hib i världen

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att år 2000 orsakade Hib över 8 miljoner fall av allvarlig sjukdom och 371 000 dödsfall bland barn under fem år. Det var innan många låginkomstländer infört Hib-vaccination i vaccinationsprogram. År 2019 har 98 procent av världens länder infört Hib-vaccination i vaccinationsprogram.

Vaccin

Vaccin mot Hib finns som separat vaccin och i följande kombinationsvaccin:

  • Difteri-stelkramp-kikhosta-polio-Hib-hepatit B

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

3 månader + 5 månader + 12 månader

Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Barn under ett års ålder bör erhålla tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med två månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra. Från 1 års ålder vaccineras barn med en dos.

Kompletterande vaccination mot Hib ska erbjudas barn upp till 6 års ålder.

Vem ska inte vaccineras?

Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Skyddseffekt

Stora studier har visat att Hib-vaccin har en skyddseffekt på 90–100 procent hos spädbarn. En snabb minskning av invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av Hib har rapporterats i samtliga länder där vaccination har införts. Det är dessutom visat att Hib-vaccination minskar förekomsten av bakteriebärarskap i de övre luftvägarna, vilket minskar smittspridningen.

Biverkningar

Ett par procent av de vaccinerade får övergående lokala reaktioner, dvs. svullnad och rodnad eller ömhet på injektionsstället. Måttlig feber förekommer i låg utsträckning.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer