Under 2002 anmäldes 22 personer, vilket gav en incidens på 0,2 fall per 100.000 invånare. Av de insjuknade var 14 kvinnor och åtta män. Åtta av fallen var barn under fem år. Övriga insjuknade var vuxna. Tre barn i åldern 3–5 år uppgavs vara fullvaccinerade. Av dessa var två fullt friska och ett barn hade leukemi. Tre av de åtta barnen var yngre än ett år. En fyra månaders baby hade vaccinerats en gång, fem veckor före insjuknandet.

Efter 1992 då vaccination mot Hib infördes i vaccinationsprogrammet i Sverige har vi i likhet med alla andra länder, som infört denna vaccination sett en dramatisk minskning av fall av invasiv infektion med Haemophilus influenzae typ b bland barn under fem år.

I Storbritannien har man i alla åldrar, trots hög vaccinationstäckning, haft en ökning av fall av invasiv sjukdom med Hib de senaste tre åren. Man har dock inte sett några tydliga samband med en ökning av bärarskap. Två möjliga orsaker till denna ökningen kan finnas. Antingen har en tillfällig vaccinsvikt skett till följd av byte av vaccin eller har detta haft sin på grund i att vaccinationen sker enligt ett annat schema än i de flesta andra europeiska länder.