Trender

I alla länder inom EU ingår numera vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) i vaccinationsprogrammet, vilket har medfört att incidensen hos barn under fem år, den grupp som hade den högsta incidensen innan man började vaccinera, har minskat avsevärt. Införandet av vaccinationsprogrammen har kommit olika långt i de olika EU-länderna, som också tillämpar olika vaccinations-scheman och har uppnått olika nivåer av vaccinationstäckning. Trots detta har incidensen sjunkit i alla länder jämfört med tiden innan vaccination mot Hib infördes.

Invasiv infektion med H. influenzae oavsett serotyp har tidigare övervakats genom den frivilliga laboratorierapporteringen, men sedan den nyasmittskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 2004 blev sjukdomen anmälningspliktig.

Laboratorierapportering och stamkarakterisering

Under 2005 rapporterades 118 personer i Sverige med invasiv H. influenzae. Av dessa rapporterades 34 stycken med serotyp b, åtta med serotyp f, en med serotyp d, en med serotyp e och två rapporterades som ej typ b. 20 stycken var inte typningsbara och 52 rapporterades endast med H. influenzae. Den sammanlagda incidensen var 1,3 per 100 000 invånare.

Kön och ålder

De flesta, 84 personer, var äldre än 50 år och 13 av dessa avled inom loppet av tre månader efter insjuknandet. Av samtliga rapporterade var 67 av kvinnligt och 51 av manligt kön. I åldern mellan 20 och 40 år rapporterades 12 kvinnor och 4 män.

Sju barn i åldern upp till tre år rapporterades, varav ett med serotyp f och två med stammar som inte var typningsbara. Fyra av barnen rapporterades med serotyp b. Av dessa hade en treåring fått tre vaccinationer, ett niomånader gammalt barn hade fått två vaccinationer och två fyra månader gamla spädbarn hade fått en vaccination vardera.