Under 2007 anmäldes 144 fall av invasiv Haemophilus influenzae.

Laboratorieanmälningar inkom för 143 och kliniska anmälningar för 94 fall. Av 78 typade fall rapporterades 11 vara serotyp b, 10 serotyp f, 1 serotyp a, 1 serotyp e, 13 anmäldes som ej serotyp b och totalt 42 fall var inte typningsbara. Övriga anmäldes endast som Haemophilus influenzae.

Av de insjuknande var 77 kvinnor och 67 män. De flesta, 91 personer, var äldre än 60 år. 18 personer avled inom en månad efter insjuknandet. Den yngsta var 43 år.

Bland barn födda 1992 och senare rapporterades 8 fall. 2 barn hade typ b-infektioner. En av dem var vaccinerad med 3 doser och det andra barnet hade inte hunnit påbörja vaccination i Sverige. Av övriga 6 var 1 serotyp f, 4 var ej typningsbara och för 1 anmälan saknades typningsuppgift.

Vaccination mot Haemophilus influenzae serotyp b (Hib) infördes i vaccinationsprogrammet 1992. Sjukdom orsakad av Hib har varit anmälningspliktig från 1996 till och med juni 2004, då alla invasiva Haemophilus influenzae blev anmälningspliktiga. Typning är därmed frivillig efter 1 juli 2004, vilket gör att det inte går att jämföra antalet fall av Hib före och efter detta datum. Med början under 2007 skickas stammar från hela landet till SMI för typning.

Inom Europa övervakas förekomsten av Haemophilus influenzae typ b (Hib) via ett EU-nätverk (EU-IBIS). Data från EU-IBIS visar generellt kraftig minskning av Hib efter införandet av vaccination. Det har ännu inte observerats någon ökning av andra serotyper.

Haemophilus influenzae - invasiv

Figur. Invasiv sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ b; antal positiva odlingar enligt frivillig lab-rapportering 1986–1995 (röda staplar) och antal rapporterade fall enligt smittskyddslagen 1996 (gröna och blå staplar). Svarta staplar visar från 1 juli 2004 antalet anmälningar om invasiv sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae utan uppgift om tyb b.