Invasiva infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b har varit anmälningspliktiga från 1996. Infektioner orsakade av övriga typer övervakades genom den frivilliga laboratorierapporteringen fram till 1 juli 2004. Sedan dess är alla invasiva infektioner med H. influenzae anmälningspliktiga.

Vaccination mot H. influenzae typ b infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 1992. Efter det minskade förekomsten av meningiter och bakteriemi orsakade av H. influenzae bland barn under 5 år snabbt, från 34 fall per 100 000 barn åren före vaccination till 3,5 fall per 100 000 barn år 1994. Incidensen i den åldersgruppen har sedan minskat ytterligare och legat mellan 0,8–1,8 fall per 100 000 barn de senaste åren.

Under 2008 inträffade 12 fall av invasiv H. influenzae-infektion bland barn födda 1992 och senare (som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet). 2 av dem, 7 och 9 år gamla, hade typ b-infektioner. Båda var vaccinerade med 3 doser och därmed räknas dessa som vaccinationsgenombrott. Enstaka fall av H. influenzae typ b hos vaccinerade barn förekommer årligen. 10 vaccinationsgenombrott har rapporterats sedan 2004, varav 8 var fullvaccinerade barn i åldrarna 2–11 år och 2 var barn under 1 år som hade fått 2 vaccindoser.

Totalt anmäldes 163 fall (1,8 fall per100 000 invånare) av invasiv infektion med H. influenzae. Incidensen har ökat något jämfört med tidigare år. Det är framför allt antalet anmälda fall bland äldre åldersgrupper som har ökat. Av de insjuknade var 92 kvinnor och 71 män. Medianåldern bland fallen var 69 år. 20 personer hade avlidit inom en månad efter diagnosen, varav ett nyfött barn.
Sedan år 2007 insamlas de invasiva isolaten i Sverige från de mikrobiologiska laboratorierna för serotypning. Vanligast bland de 154 inskickade isolaten år 2008 var icke typbara (NT, 66 %) följt av typ f (23 %).