Under 2010 anmäldes 179 fall med invasiv Haemophilus influenzae, en incidens på 1,9. Den var den högsta incidensen sedan sjukdomen blev anmälningspliktig år 2004. Ökningen berodde på ett ökat antal sjukdomsfall bland äldre. Jämfört med föregående tre år var incidensen lite högre bland småbarn. I övriga åldersgrupper har sjukdomsincidensen varit nästan oförändrad. I majoriteten av fallen hade bakterien påvisats i blod. 15 likvorfynd rapporterades, varav 6 hos barn i åldrarna 0–3 år.

Av de insjuknade var 93 kvinnor och 86 män i åldrarna 0–95 år, medianålder var 67 år.

12 fall inträffade bland barn födda 1992 och senare (som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot H. influenzae typ b;Hib). 5 barn hade typ b-infektioner. Av dem var en ettåring vaccinerad med 3 doser och ett sex månader gammalt barn med 2 doser av Hib-vaccinet. Ytterligare 1 barn, fyra månader gammalt, hade fått 1 dos av vaccinet. 2 barn som hade insjuknat med typ b-infektioner var för små att vara vaccinerade. Av övriga 7 fall hade 3 barn infektioner med icke typbar H. influenzae och 4 hade enligt det anmälande laboratoriet ej serotyp b-infektioner.

142 invasiva H. influenzae-isolat skickades till SMI för serotypning. De flesta av fallen (69 %) orsakades av icke typbara H. influenzae (NT), följd av typ f (18 %), typ b (10 %) och typ e (2 %). En ökad resistens mot penicillin bland isolaten har noterats.