Haemophilus influenzae (Hi) är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i luftvägarna, t.ex. bihåle-, öron- och lunginflammation. Den kan också ge upphov till allvarliga infektioner som meningit och sepsis. Det finns flera olika typer av Haemophilus influenzae. Typ b (Hib) var den vanligaste orsaken till meningit och struplocksinfektion hos barn innan allmän vaccination mot Hib infördes 1993. Därefter minskade incidensen av meningiter och bakteremi orsakade av H. influenzae bland barn under 5 år snabbt, från i medletal 34 fall per 100 000 barn åren före vaccination till 3,5 år 1994. Incidensen i den åldersgruppen har sedan minskat ytterligare och legat mellan 0,8-2,0 de senaste 5 år.

De flesta fall av invasiv sjukdom orsakas numera av icketypbar H.influenzae (NTHi).

Utfall och trend

Under 2012 anmäldes 214 fall med invasiv Haemophilus influenzae, en incidens på 2,2 fall/100 000 invånare. Incidensen ligger på samma nivå som 2011 men ökade fram till dess i stort sett varje år sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004 (Figur 1).

Figur 1. Incidens per 100 000 invånare av invasiv infektion med H.influenzae i Sverige 2005-2012.

Diagram: Incidens av invasiv infektion med H.influenzae i Sverige 2005-2012Diagram: Incidens av invasiv infektion med H.influenzae i Sverige 2005-2012

De senaste åren har incidensen ökat bland äldre, och särskilt bland dem som är 85 år och äldre, även om det skedde en marginell minskning i denna grupp 2012 (Figur 2).

Figur 2. Incidens av invasiv infektion med H.influenzae i olika åldersgrupper 2005-2012.

Diagram: Incidens av invasiv infektion med H.influenzae i olika åldersgrupper 2005-2012Diagram: Incidens av invasiv infektion med H.influenzae i olika åldersgrupper 2005-2012

20 fall inträffade bland barn och ungdomar födda 1992 och senare, som har omfattats av den allmänna vaccinationen mot H.influenzae typ b. Två av dessa, 1 respektive 5 år gamla, hade typ b-infektioner. Båda var vaccinerade med 3 doser av Hib-vaccinet. Hos majoriteten av de invasiva fallen påvisades bakterien i blod. 9 likvorfynd rapporterades, varav 3 hos barn i åldrarna 0-2 år.

Vid en jämförelse med Skatteverkets register över avlidna hade 38 personer avlidit inom 30 dagar från insjuknandet. Bland de avlidna var ett 2-årigt barn som hade sjukdom orsakad av icke typbar Hi. Medianålder bland de avlidna var 79 år.

Ålder och kön

Av de insjuknade var 130 kvinnor och 84 män i åldrarna 0-98 år, medianålder var 69 år. Incidensen var högst bland personer över 80 år.

Mikrobiologisk typning

Sedan 2007 serotypas de invasiva Hi isolaten i Sverige vid SMI. 175 isolat skickades in från laboratorierna i landet år 2012. De flesta av fallen (75%) orsakades av icke typbara H. influenzae (NT), följd av typ f (14%), typ e (6%) och typ b (5%) (Figur 3).

Bland barn och ungdomar i de vaccinerade kohorterna hade 2 infektioner med typ e, 13 med NTHi, 2 med typ b och för 3 saknas uppgift om serotyp.

Figur 3. Serotypsfördelning bland invasiva H. influenzae isolat 2007-2012.

Diagram: Serotypsfördelning bland invasiva H. influenzae isolat 2007-2012Diagram: Serotypsfördelning bland invasiva H. influenzae isolat 2007-2012

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Incidensen av invasiv infektion med Hi har ökat sedan 2006 och ökningen är störst bland äldre. Möjliga förklaringar till den högre incidensen är ökad provtagning bland äldre med pneumoni samt förbättrad diagnostik.

Vaccin mot Hib är mycket effektivt och vaccinationsgenombrott inträffas väldigt sällan. Under perioden 2007-2012 har 6 barn som är vaccinerade med 3 doser haft typ b-infektioner, varav två fall under 2012. Två fall har tidigare inträffat hos barn som har varit vaccinerade med 2 doser.

NTHi dominerade bland invasiva stammar. Antalet fall av invasiva infektioner orsakade av den typen har ökat jämfört med 1990-talet, men proportionell serotypsfördelning har i princip sett likadan ut under perioden 2007-2012.