Under 2015 anmäldes 221 fall med invasiv Hi-infektion, vilket är en incidens på 2 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 129 kvinnor och 92 män i åldrarna 0–98 år (medianåldern 70 år). Tolv fall inträffade bland barn i åldrarna 0–4 år.

Tjugotre personer med Hi-infektion avled inom 30 dagar från insjuknandet enligt en analys där en jämförelse med Skatteverkets register över avlidna gjordes. Medianåldern bland de avlidna var 78 år. Inga dödsfall inträffade bland barn.

Mikrobiologisk typning

Sedan mars 2013 typas enbart Hi-isolat från barn under fem år. Bland barn under fem år var åtta fall orsakade av NTHi under 2015; ett barn hade typ f och ett barn typ b. Typningsresultat saknas för två fall bland barn, båda yngre än 1 år.

Epidemiologisk trend

Invasiv infektion med Haemophilus influenzae typ b

Allmän vaccination mot Hib medförde snabbt en dramatisk minskning av förekomsten av meningit och sepsis orsakade av Hib bland barn under 5 år. Under perioden 1987–1991 rapporterades i genomsnitt 178 fall per år bland barn under fem års ålder. Majoriteten var orsakade av typ b. Under de senaste fem åren har 6–12 fall av Hi-infektion per år rapporterats i den åldersgruppen. Bara några få fall hos barn är numera orsakade av typ b: nio fall har inträffat hos barn i åldrarna 0–4 år sedan 2010. Enstaka fall av vaccinationsgenombrott har förekommit under åren.

Invasiv infektion med Haemophilus influenzae (alla typer)

Incidensen av invasiva Hi-infektioner 2015 låg på samma nivå som 2011–2014. En trend av ökad incidens observerades 2006–2011. Incidensen ökade framför allt bland äldre personer och mest bland de över 85 år.

Sammanfattning

Vaccinationsprogrammet mot Hib fungerar bra och bara enstaka fall av invasiv Hib-infektion förekommer hos barn.

De senaste fem åren har incidensen av invasiva Hi-infektioner varit oförändrad. De flesta fall av allvarliga Hi-infektioner ses hos äldre vuxna. NTHi dominerade bland de invasiva stammarna 2007–2012 då alla isolat typades. Den populationsbaserade typningen av Hi-isolat sker för närvarande årligen hos barn under fem år och med regelbundna intervall eller vid förändrad epidemiologi hos övriga åldersgrupper. Under 2016 kommer alla invasiva Hi-isolat samlas in för typning på Folkhälsomyndigheten.

Se årsrapport för figurer och tabeller: Barnvaccinationsprogrammet 2015 - Årsrapport