Haemophilus influenzae (Hi) är en bakterie som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna. Den kan också ge upphov till allvarliga invasiva infektioner såsom meningit och sepsis, särskilt hos barn yngre än fem år. Haemophilus influenzae typ b (Hib) var den vanligaste orsaken till meningit och epiglottit hos barn innan den allmänna vaccinationen mot Hib infördes 1993.

Utfall

Under 2016 anmäldes 178 fall med invasiv Hi-infektion, vilket motsvarar en incidens på 1,8 fall per 100 000 invånare. 35 personer med Hi-infektion avled inom 30 dagar från insjuknandet enligt en analys där en jämförelse med Skatteverkets register över avlidna gjordes. Medianåldern bland de avlidna var 87 år.

Incidensen av invasiva Hi-infektioner minskade 2016 jämfört med 2011–2014. En trend av ökad incidens (från 1,3 till 2,1 per 100 000) observerades från 2006 till 2011. Förekomsten av sjukdomen ökade framför allt bland äldre personer och mest bland dem över 85 år.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000) av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper 2007–2016

Figur 1. Incidens (fall per 100 000) av invasiv Hi-infektion i olika åldersgrupper 2007–2016

Allmän vaccination mot Hib medförde snabbt en dramatisk minskning av förekomsten av meningit och sepsis orsakade av Hib bland barn under fem år. Under de senaste tio åren har 6–12 fall av Hi-infektion per år rapporterats i den åldersgruppen.

Ålder och kön

Liksom tidigare var medianåldern bland fallen kring 70 år. Av de insjuknade var 109 kvinnor (61 procent) och 69 män (39 procent).

Mikrobiologi

Invasiva Hi ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram som ett led i uppföljning av barnvaccinationsprogrammet. För 2016 observerades inga större förändringar i serotyper jämfört med tidigare år.

Se även fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Vaccinationsprogrammet mot Hib fungerar bra och fall av invasiv Hib-infektion hos barn är sällsynta.

Förekomsten av invasiva Hi-infektioner minskade något under 2016 jämfört med åren 2011–2015. De flesta fall av allvarliga Hi-infektioner ses fortfarande hos äldre personer. NTHi dominerade bland de invasiva stammarna 2016 på samma sätt som under 2007–2012 då alla isolat typades årligen.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)

Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) om Haemophilus influenzae