Bakgrund

Haemophilus influenzae (Hi) är en bakterie som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna. Den kan också ge upphov till allvarliga invasiva infektioner såsom meningit (hjärnhinneinflammation) och sepsis (blodförgiftning), särskilt hos barn yngre än fem år. Haemophilus influenzae typ b (Hib) var den vanligaste orsaken till meningit och epiglottit (struplocksinflammation) hos barn innan den allmänna vaccinationen mot Hib infördes 1993.

Smittämnet

Det finns olika typer av Hi-stammar, de kapslade och de utan kapsel. De kapslade stammarna delas in i serotyper (a–f) utifrån skillnader i kapselns struktur. De stammar som saknar kapsel kallas icke typbara (NTHi).

Utfall och trend

Under 2017 anmäldes 229 fall med invasiv Hi-infektion, vilket motsvarar en incidens på 2,3 fall per 100 000 invånare. Trettiosex personer med Hi-infektion avled inom 30 dagar från insjuknandet enligt en analys där en jämförelse med Skatteverkets register över avlidna gjordes.

Incidensen av invasiva Hi-infektioner var jämförbar med incidensen under 2011–2016. En ökning av incidensen (från 1,3 till 2,1 per 100 000 invånare) observerades från 2006 till 2011. Sedan dess har incidensen legat kvar på denna något högre nivå. Förekomsten av sjukdomen är högst bland de äldsta åldersgrupperna.

Under de senaste tio åren har antalet fall av invasiv Hi legat mellan 6 och 15 fall bland barn under fem år, och under 2017 rapporterades 15 fall från den åldersgruppen. Få fall hos barn orsakas numera av Hi typ b, sammanlagt elva fall har inträffat hos barn i åldrarna 0–4 år sedan 2008. Enstaka fall av vaccinationsgenombrott har förekommit under åren.

Ålder och kön

Liksom tidigare var medianåldern bland fallen kring 70 år. Av de insjuknade var 136 kvinnor (59 procent) och 93 män (41 procent). Medianåldern bland de som hade avlidit inom 30 dagar från insjuknandet var 81 år.

Mikrobiologi

Invasiva Hi ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram och resultat för 2017 finns beskrivet i länken.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning

Vaccinationsprogrammet mot Hib fungerar bra och fall av invasiv Hib-infektion hos barn är sällsynta. De flesta fall av allvarliga Hi-infektioner ses hos äldre personer.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv)

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar