Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit A under 2013

Hepatit A virus som orsakar inflammation i levern, utsöndras med avföringen och sprids via kontaminerat livsmedel och vatten, eller direkt från person till person vid nära kontakt. Barn i förskoleåldern är ofta asymtomatiska men kan ändå utsöndra virus och ge upphov till sekundär smitta. Misstänkta livsmedelsburna utbrott förekommer i Sverige. Virus kan också finnas i blod och sexuell smitta förekommer. För att förhindra smittspridning är god handhygien viktigt, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering. Vaccin kan tas i förebyggande syfte.

Utfall och trend

Under 2013 rapporterades 105 personer med hepatit A-infektion (incidens 1,1 fall/100 000 invånare) vilket var en ökning med 18 fall (17 %) sedan 2012. Av de rapporterade fallen hade 55 smittats i Sverige. Antalet inhemska fall har ökat de senaste åren och andelen inhemskt smittade fall 2013 (52 %) var den högsta sedan 2009.

Hepatit A
Figur 1. Antal rapporterade hepatit A fall 2003-2013

Ålder och kön

Något fler kvinnor (53 %) än män smittades. Medianåldern var 14 år.

Smittväg/ar

För majoriteten av fallen (57 %) saknades uppgift om smittväg. Bland de fall där smittväg var känt var den vanligaste smittvägen mat (27 fall) och därefter personkontakt (14 fall). Av de 16 inhemska fall som smittats via mat hade majoriteten ätit importerade frysta bär.

Smittland

Av de rapporterade fallen var 55 (52 %) smittade i Sverige och av de 50 utlandssmittade fallen hade flest smittats i Mellanöstern och i Afrika (22 respektive 11 fall).

Geografisk spridning i Sverige

Fall av hepatit A rapporterades från flera län i framförallt mellersta och södra Sverige. Endast ett fåtal fall rapporterades från de norra delarna av landet. Majoriteten av antalet fall återfanns i Stockholm (30 fall), Västra Götaland (20 fall) och Skåne (14 fall).

Säsongsvariation

De flesta fallen rapporterades under perioden februari-maj (57 fall). 35 av dessa (61 %) var inhemskt smittade och 22 var utlandssmittade.

Utbrott

Under 2013 pågick ett utbrott av hepatit A som drabbade samtliga nordiska länder. Utbrottet identifierades i Danmark redan under hösten 2012 och pågick fram till november 2013. Totalt smittades 77 personer, varav 17 i Sverige, med liknande genotyp IB stammar. De svenska fallen var i åldrarna 8-67 år och medianåldern var 41 år. Majoriteten var kvinnor (71 %). De flesta fallen insjuknade under våren 2013. Utredningen visade att den sannolika smittkällan var frysta jordgubbar från Egypten och Marocko som distribuerats till Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bären hade inte värmebehandlats innan de konsumerades. Ett flertal misstänkta frysta bärprodukter analyserades men hepatit A virus (HAV) kunde inte påvisas. För att förhindra vidare smitta gick samtliga nordiska länder ut med kokningsrekommendationer av frysta importerade bär. En affärskedja återkallade samtliga frysta jordgubbar med ursprung Egypten och Marocko, packade i Belgien. Trots ett omfattande spårningsarbete kunde inte smittkällan helt identifieras. Utbrottet är det första dokumenterade nordiska livsmedelsburna utbrottet.

Under våren 2013 startade ytterligare ett utbrott av hepatit A som fortsatte under 2014. Utbrottet identifierades i Italien och ett stort antal fall i ett flertal europeiska länder smittades med en identisk genotyp IA stam. I Sverige smittades ett fall under 2013 och ytterligare fall under 2014. Även detta utbrott orsakades av frysta bär.

Mikrobiologisk typning

Totalt typades 47 fall under 2013. Av dessa typades 38 vid SMI och ytterligare 9 på andra laboratorier i landet (Göteborg 4 st och Malmö 5 st). Majoriteten, 34 fall, utgjordes av genotyp IB, följt av genotyp IA (11 fall) och genotyp IIIA (2 fall). Av de typade fallen med inhemsk smitta (35 fall) var 26 smittade med genotyp IB, sju med IA och två med IIIA. Av de utlandssmittade fallen (12 fall) hade åtta genotyp IB och fyra genotyp IA. De med genotyp IB var smittade i Europa, Mellanöstern och Afrika och de med genotyp IA var smittade i Europa.

Förutom fallen som kunde kopplas till två större utbrott (Nordiska utbrottet 2012-2013; 17 st genotyp IB, samt Europeiska utbrottet 2013-2014; 1 st IA) kunde ytterligare tre smittsamband identifieras genom typning. Ett av dessa omfattade smittspridning på en förskola där två syskon hade en identisk sekvens av genotyp IB som ett annat barn på samma förskola. Ytterligare två inhemska smittsamband kunde verifieras mellan fem vuxna med identisk sekvens av genotyp IA samt mellan två vuxna med identisk IB sekvens. För flertalet av fallen var smittvägen okänd. Resterande stammar härrörde från sporadiska fall.